Cursus Handelingsgerichte diagnostiek en dyslexie


Datum:

De orthopedagogen/ psychologen en specialisten van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Lelystad-Dronten hebben aan een zeer inspirerende cursus Handelingsgerichte diagnostiek en dyslexie mogen deelnemen onder leiding van schoolpsycholoog/kinder-en jeugdpsycholoog mevr. Drs. Beatrijs Brand.

Handelingsgerichte diagnostiek is praktisch en doelgericht! Handelingsgericht werken adviseert geen standaard batterij. De handelingsgerichte diagnostiek gaat uit van het principe: ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. We zien nu vaak dat kinderen vanuit de scholen worden aangemeld voor intelligentieonderzoek. Wist u dat intelligentie voor slechts 50% bepalend is voor het schoolsucces? Overige factoren, zoals motivatie, taakgerichtheid, plannen/organiseren (executieve functies), kwaliteit van onderwijs en ouders die ondersteunend en belangstellend zijn, zijn eveneens voor 50% bepalend voor het schoolsucces!

Het is belangrijk om naar de positieve factoren te kijken van een kind; wat lukt wel, deze factoren kunnen verder uitgebouwd worden. De omgevingsfactoren worden ook meegenomen tijdens het onderzoek, wat is de invloed van de leerkracht/ouders op dit kind. Hoe kunnen zij tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van dit kind, wat is hier voor nodig, is dit haalbaar?

De kernwoorden van handelingsgerichte diagnostiek zijn, overzicht, inzicht en uitzicht.

Overzicht: wat is er aan de hand?

Inzicht: hoe komt dat?

Uitzicht: hoe lossen we het op?

Het is belangrijk dat ook het kind ook wordt meegenomen in het formuleren van zijn onderwijsbehoefte; wat wil je leren? Hoe kun jij het beste geholpen worden? Als kinderen betrokken zijn, kunnen ze hun doelen bereiken. Verder is het belangrijk dat ouders en de leerkracht constructief samenwerken: op 1 lijn zitten is erg belangrijk.

Het samenwerkingsverband heeft de NEPSY-II-NL aangeschaft, dit is een zeer uitgebreide test om de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. De NEPSY geeft een beoordeling op zes domeinen: Aandacht en Executieve functies, Taal, Geheugen en leren, Sensomotorische integratie, Sociale cognitie en Visueel ruimtelijke informatieverwerking. De test hoeft niet in zijn geheel afgenomen te worden, dit maakt deze test ook zeer handelingsgericht. Het is mogelijk om een aantal onderdelen af te nemen waar het kind problemen mee heeft. Vanuit de test kunnen handelingsgerichte adviezen worden gegeven die op school en soms ook thuis kunnen worden toegepast.

Verder willen wij graag het interventieprogramma Bouw! onder de aandacht brengen. Bouw! is een wetenschappelijk bewezen effectief interventieprogramma voor het voorkomen van leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4. Voor meer informatie klikt u hier.