IB Bijeenkomst 5 & 7 maart 2019 de veranderende rol van de intern begeleider


Datum:

 

De veranderende rol van de Intern Begeleider

  Doel   van deze bijeenkomst:

Intern begeleiders ontwikkelen deze ochtend een beeld van een toekomstbestendige invulling van de taak van de intern begeleider en hoe dat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de school.

Korte terugblik op de stappen die gezet zijn richting de veranderende rol van de intern begeleider.

Prezi IB netwerkbijeenkomst 5 en 7 maart

Hoe is de visie van het Samenwerkingsverband? Toelichting via de praatplaat:

Hoe kom je vanuit de bestuurlijke visie/koersplan naar de werkvloer. De visie op ondersteuning van de eigen stichting is hierin de basis. Als je kijkt naar de bestuurlijke visie wat doe je dan nu al? De ambassadeurs van de verschillende stichtingen zijn aan de hand van de vragen met hun collega’s het gesprek aangegaan.

Hoe is dan de rol van de ib-er? Hoe pakken we het op?

Werken vanuit de kapstok van de gouden driehoek: visie – leren – ruimte.

Hoe ziet jullie driehoek eruit? Wat heb je nodig?

 

Op welke manier betrek ik mijn bestuur bij mijn doel? Wat heb ik hiervoor nodig vanuit mijn bestuur? Wat heb ik hiervoor nodig vanuit het SWV?

  • “De eenpitters” hebben met elkaar een constructief en inspirerend gesprek gevoerd over de veranderende rol van de intern begeleider. Conclusie was dat het moeilijk was een koppeling te maken tussen de visie van het bestuur en de rol van intern begeleider. Deze visie is veelal in algemene termen beschreven en staat ver af van de dagelijkse praktijk. Een eerste stap die wel gemaakt kan worden is bewustwording van de visie van de school. De intern begeleiders zagen dat als uitdagende en interessante opdracht om mee te nemen naar het team.

Verder is met elkaar gesproken over het in de kracht zetten van de leerkracht. Hoe kan je dit als intern begeleider organiseren. Doel hierbij was vaak: hoe kunnen leerkrachten meer van elkaar leren. Er zijn veel leuke ideeën met elkaar gedeeld en besproken, zoals hoe vorm te geven aan leerkringen, professionele leergemeenschappen of schoolbrede kindgesprekken. Deze hebben allemaal als doel dat de leerkracht zelf met eigen hulpvragen komt, waar je vervolgens als intern begeleider weer op kan coachen.

  • Als intern begeleiders van het SCPO zien we de rol van intern begeleider als medewerker kwaliteitszorg: taak is de kwaliteit van de basisondersteuning te verbeteren en invulling te geven aan de extra ondersteuning. Vanuit het SCPO worden we hierin gefaciliteerd. Zo werken we aan de hand van het Amsterdams (competentie)model, continu verbeteren, slim verantwoorden, co-teaching en het koersplan. 

Wat we nodig hebben van het samenwerkingsverband is een stroomschema/ wegwijzer inzake expertise externe contacten. Met welke vraagstukken kunnen we bij welke instantie terecht? En ook scholing op het gebied van efficiënte ondersteuning vanuit het OT, educatief partnerschap, nieuwkomers/ NT2/ woordenschat/ VVE, gedrag en dan niet alleen voor intern begeleiders maar ook voor teams zou een welkome aanvulling bieden, al is de vraag of die scholing vanuit het samenwerkingsverband georganiseerd moet/kan worden.

  • Als IB SKO hebben we op een prettige manier met elkaar gesproken over met name de doelstelling: “de toegeruste leerkracht” wat is er nodig om die optimaal aan het werk te laten gaan. Wat is onze rol daarbij als intern begeleider? Hiervoor hebben we een aantal wensen ontwikkeld en die in een wensboom gehangen. Die boom is op dinsdag 12 maart aan onze bestuurder overhandigd en toegelicht.
  • IB Stichting SchOOL, tijdens deze bijeenkomst hebben we met elkaar kunnen nadenken over onze rol passend bij het nieuwe Koersplan van onze Stichting. Daarin staan pijlers als innovatief onderwijs, professionalisering, partnerschap en basis op orde centraal.  We hebben gesproken over hoe we vanuit deze pijlers onze rol kunnen en willen vervullen. Welke taken doen we nu al, wat kunnen we leren van elkaar, wat kunnen we delen met elkaar en wat hebben we nodig. We zien onze rol meer als coördinator binnen schoolontwikkelingen. Om daar te komen hebben we in beeld gebracht wat we daarvoor nodig hebben zowel binnen onze eigen leerkring, als binnen het bestuur maar ook van het samenwerkingsverband en van onze partners.  We ervaren het proces wat we op deze wijze doorlopen, als prettig, leerzaam en merken dat we als netwerk steeds sterker worden. Binnen onze eigen leerkring kunnen we de cirkels van de Why, How en What verder uitwerken en daarmee de wensboom verder inrichten om deze bespreekbaar te maken met ons bestuur.  

Wat zou je dan niet meer moeten doen en gooi je weg?

Evaluatie IB Bijeenkomst 21 mei & 23 mei 2019

  • Uw gegevens