IB Directie overleg 12-04-2018


Datum:

IB Directie overleg 12-04-2018 (PDF)

Mededelingen 

 • TLV’s aanmelden voor 1 juni 2018
 • Enquete evaluatie SWV graag invullen
 • Planning volgend schooljaar
 • Jaarplanning 2018-2019
 • Moet er een andere naam gegeven worden aan het ib/directie overleg? We zien ideeën graag tegemoet!

 • Tussenvoorziening VO-VSO en een expertisenetwerk inrichten, Jacqueline Schoones

Flyer Tussenvoorziening VO versie 10-4-18

Tlv’s/monitoring, Hannah Karst

Waar staan we na (bijna) 4 jaar Passend Onderwijs?

Komend schooljaar gaat de nieuwe strategische periode van het samenwerkingsverband van start. Het ondersteuningsplan voor 2019-2023 wordt nu vormgegeven en daarbij willen we graag jullie ervaringen horen en input bij gebruiken.

Met de huidige inrichting van het samenwerkingsverband middels het schoolverdeelmodel, zien we dat we, in vergelijking met de rest van Nederland:

 • een hoog verwijzingspercentage en deelname percentage S(B)O hebben
 • veel TLV aanvragen en kinderen die te lang in het S(B)O blijven
 • er veel zwakke scholen zijn
 • dat er veel behoefte is aan praktische hulp.

Na 4 jaar passend onderwijs staan we hier, dit is een mooi evaluatiemoment. Ter overdenking een aantal vragen:

 • Als we op dezelfde voet verder gaan, wat betekent dat?
 • Is dat dan een antwoord op de feiten? Gaat de huidige werkwijze ervoor zorgen dat de kwaliteit van scholen wel omhoog gaat, het deelname percentage vermindert, etc?
 • Ontwikkelingen Sterk in de Klas, OT nieuwe stijl, O&O&O: Zou dat een omslag kunnen creëren? In welke zin?
 • Alleen scholen kunnen dit niet oplossen. Alleen SWV kan dit niet oplossen. Doorontwikkelen op hetzelfde model heeft geen zin: oplossingsgericht, dan stop je ook met iets wat niet werkt.

We hoeven nu niet met elkaar antwoorden te genereren, maar weet dat dit speelt, dat dit de situatie is en dat we met elkaar gaan kijken: hoe nu verder.

Je kunt met je begeleider overleggen: welke verandering zou gewenst zijn? Is verandering gewenst?

Of zoek een ander platform zoals de programmaraad, O&O&O of OT nieuwe stijl.

Waar staan we na (bijna) 4 jaar passend onderwijs? (Prezi)

Impulsklas, Saskia Zoeten & Corrie van ’t Hul

De Impulsklas PP dia

http://www.detamarisk.nl/index.php?pagina=zijindex&id=797&sectie=134

Plan on a page De Impulsklas april 2018

Wicked Problem/Taalklas, De Zevensprong, De Klimboom, De Dukdalf & SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten

Op het scholeneiland  (Dukdalf/Zevensprong/Klimboom) kwam er vanuit de Vlieger een aanvraag binnen van een Eritrees gezin. De jongste was al geplaatst op 1 van de scholen, 2 oudere kinderen waren op dat moment ook klaar om naar het reguliere onderwijs te gaan. Het scholeneiland ging samen met de Vlieger aan tafel, de moederschool was namelijk op dat moment nog niet bekend (1 van de leerpunten uit deze casus: moederschool in een veel eerder stadium al bekend, nu heeft het maanden geduurd voor deze kinderen daadwerkelijk naar het regulier onderwijs konden, en, tweede leerpunt: de culturele achtergrond van dit gezin speelde ook een rol waardoor het veel langer dan gewenst duurde voordat zij geplaatst konden worden).

Een van de bespreekpunten was: hoe organiseren wij de begeleiding voor de NT2-vraag van deze kinderen, wie ‘kan’ de uitvoering doen, wat kost het ons, hoe gaan we dit intern organiseren. Alle scholen hadden te maken met volle klassen met al de nodige zorg. Uiteindelijk zijn wij tot een mooi constructie gekomen, gericht op samenwerken.

Gezamenlijk zijn we tot een conclusie gekomen: een taalklas.

Op ons eiland hebben wij een aantal leerlingen die een NT2 aanbod nodig hebben. Een specialist van het samenwerkingsverband is benaderd om de zorg aan deze kinderen te verlenen. We hebben de kosten (uitgedrukt in de welbekende strippen) gedeeld, naar rato. De taalspecialist is begonnen, en heeft gedurende de tijd het aanbod aangepast aan de hulpvraag van de kinderen. Het geheel is in ontwikkeling en gezamenlijk zien we de toekomst heel positief tegemoet, ook om meer gezamenlijk te kunnen opzetten en uit te voeren.

1 van de leerpunten uit deze casus hebben we met elkaar besproken. Hieruit is onderstaand fact sheet tot stand gekomen, op deze wijze willen we voor nu handelen. Zoals aangegeven komt er binnenkort een rapport uit:  nieuwkomersonderwijs binnen de gemeente Lelystad en Dronten. In deze notitie gaat het over de vormgeving van een brede aanpak van onderwijs aan nieuwkomers in de regio Dronten-Lelystad.  Voor de uitwerking is de hele ondersteuningsroute en keten in beeld vanaf basisondersteuning tot en met de extra ondersteuningsbehoefte.

 

 

 

 SOP

Met de nieuwe wet van het passend onderwijs en de overgang waarbij jeugdzorg een taak wordt van de gemeente zijn de schoolbesturen en gemeente verantwoordelijk geworden voor de hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij is het doel om effectief, snel en preventief ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen die hulp nodig hebben bij opgroeien, opvoeding en onderwijs.

Voor de 2 O’s opgroeien en opvoeden heeft het NJI een landelijke top 10 en top 7 van belangrijkste vragen en problemen bij opgroeien en opvoeding opgesteld. Het gaat hierbij om veel voorkomende risico’s en problemen die stapsgewijs kunnen uitgroeien tot ernstige problemen.

De schaalvragen voor het schoolondersteuningsprofiel zijn op deze vragen opgesteld door het NJI gebaseerd.

Het NJI geeft hierbij aan: Een goede verbinding tussen ouders, scholen, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is nodig om met elkaar vroegtijdig signalen bij kinderen en jongeren aan te pakken die kunnen duiden op onderliggende ondersteuningsbehoeften of hulpvragen. Als de ondersteuning op school, thuis en in de wijk wordt afgestemd, kunnen kinderen en jongeren en hun gezinnen sneller en beter geholpen worden.

SUCCESFACTOREN VOOR DE VERBINDING VAN ONDERWIJS EN JGZ / SMW volgens nji zijn o.a.:

 • Elkaars rollen en taken, maar ook elkaar en elkaars expertise kennen is essentieel voor goede samenwerking.
 • Goede kennis van de ondersteuningsstructuur en ondersteuningsmogelijkheden van het onderwijs versterkt het complementair samenwerken.

Een antwoord op deze schaalvragen zijn dus van belangrijke waarde voor de zorg in en om de school en gaat de zorg en smw’er aan.

De overige vragen zijn gebaseerd op de O van Onderwijs:

Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van het zogeheten ‘zorgprofiel’, dat is gebruikt in het PRIMA- en COOL-cohortonderzoek. Deze vraagstelling is daarbij ook gebruikt bij de landelijke monitor ondersteuningsaanbod en het deelonderzoek ‘school-klas-leerling voor de 10e evaluatie van het passend onderwijs.

De uitkomsten van de vragenlijst bieden uiteindelijk een inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van de scholen en kan een antwoord geven op de vraag of er sprake is van een dekkend netwerk binnen het samenwerkingsverband, schoolbestuur en in de wijk.

 

             

 

Dronten – SWV Lelystad Dronten

Vanuit de opdracht zijn mooie stappen gezet om te komen tot samenwerking op de eilanden, maar ook om breder te kijken voor heel Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.

         

 

 

 • 24 mei 2018 9.00 -11.00 uur SOP bespreken. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Graag van te voren aangeven bij Karin Zegeling of Astrid van Loozen indien je aanwezig wilt zijn.

 

Evaluatie IB/directeurenoverleg 12 april 2018

 • Uw gegevens