IB/Directie overleg 6 april 2017


Datum:

Dyslexie

Ellen Gommer, begeleider Passend Onderwijs Lelystad Dronten S(B)O 

Ontwikkeling dyslexiezorg Dronten en Lelystad.
Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van jeugdhulp, en dus ook van ernstige enkelvoudige dyslexie, heeft de gemeente Dronten de screening en toeleiding naar dyslexiezorg uitbesteed aan de IJsselgroep. Na twee jaar is het goed om de gekozen werkwijze te evalueren. Hoe zit in de gemeente Dronten met de prevalenties en de effectiviteit van de dyslexiezorg? Daarnaast onderzoekt het samenwerkingsverband de mogelijkheden voor een bovenschools arrangement t.b.v. kinderen met leesproblemen en vermoedens van dyslexie waarbij nog geen EED geconstateerd kan worden.

Hierbij de presentatie van Ellen Gommer van 6 april 2017

Dyslexie

Vanuit de gemeente

    

Scholen zijn belangrijk voor het signaleren van armoede. Leerkrachten zijn vaak de eerste buitenstaanders die effecten van armoede bij kinderen opmerken. Ook moeten scholen kinderen leren met geld om te gaan én de eigen bijdrage van ouders beheersbaar houden.

Denise Caljé (Allround beleidsmedewerker) heeft het thema extra gelden voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen toegelicht. Daarnaast heeft zij  ideeën opgehaald bij de aanwezigen. Tevens heeft zij de brainstormsessie met scholen op 11 april 2017 (9.00-11.00 uur) in de Open Hof nogmaals onder de aandacht gebracht. 170317 uitnodiging scholen def

voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/20/kansen-voor-alle-kinderen-100-miljoen-structureel-extra-voor-kinderen-uit-arme-gezinnen

Scholen belangrijk om armoede te signaleren

Hierbij de presentie van Denise Caljé

170403 sessie scholen 6 april

Voorschoolse voorzieningen

Gerda Bokdam (Gids Dronten jeugd 0-5 jaar), Ingeborg Gels (locatiemanager kinderopvang Dronten), Marit Maarse (intern begeleider kinderopvang Dronten)

Signalering, toeleiding, aanmelding, overdracht en afstemming bij peuters met een extra zorgbehoefte.

Naar aanleiding van dit onderwerp is er een werkgroep IOT opgericht, kartrekker is Ellen Gommer van het SWV. Sonja Mars (IB-er het Zuiderlicht), Rennie Stam (IB-er van de Zevensprong) en Marijke v.d. Hoorn (IB-er de Branding) hebben zich aangemeld voor deze werkgroep.

Hierbij de presentatie van de voorschoolse voorzieningen:

Zorgroute KOD door Ingeborg Gels (locatiemanager kinderopvang Dronten), Marit Maarse (intern begeleider kinderopvang Dronten)

Kinderopvang Dronten (KOD)

Ingeborg Gels (zorgcoördinator) en Marit Maarse (intern begeleider) vertelden over de zorgstructuur van Kinderopvang Dronten. De zorgstructuur van de KOD bestaat uit gestandaardiseerde observatielijsten (CITO), mentorschap en maandelijkse kindbesprekingen. Indien nodig wordt een plan van aanpak opgesteld. Als de zorgen blijven voert de intern begeleider een observatie uit en wordt het plan van aanpak aangescherpt. Als een extra aanbod noodzakelijk is, kan voor een kind twee dagdelen VVE ingezet worden via indicatie vanuit JGZ.
In 3e instantie kunnen de zorgcoördinator en externe partners worden ingezet, zoals het integraal ondersteuningsteam of ambulante begeleiding van Sterk in de Voorschool.
Er wordt altijd een overdrachtsformulier gemaakt en meestal geven de ouders toestemming om dit naar de school van aanmelding te sturen. Voor kinderen die een VVE-aanbod hebben gehad wordt altijd een warme overdracht georganiseerd.

Integraal ondersteuningsteam door Gerda Bokdam (Gids Dronten jeugd 0-5 jaar)

Gerda Bokdam vertelde over het integraal ondersteuningsteam (IOT) van Dronten. Het IOT is een team van professionals werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg van  de gemeente Dronten. Ouders die opgroei-, ontwikkelings- en/of opvoedproblematiek ervaren bij hun kind van 0 tot 5 jaar kunnen hier gratis terecht. Na een huisbezoek en verdere gegevensverzameling wordt een ronde tafel georganiseerd voor het verder in kaart brengen van de hulpvraag en het opstellen van een plan van aanpak. Bij de ronde tafel is altijd de gids jeugd aanwezig en daarnaast de professional die voor de hulpvraag van belang lijkt te zijn. Het integraal ondersteuningsteam ondersteunt vervolgens bij de uitvoering van het plan van aanpak.

folder Integraal Ondersteuningsteam voor kinderen van 0-5 jaar

Trajectbegeleiding JGZ

VO Almere College, Renate Ehlting en Jacqueline Schoones

   

LWOO alles op een rij

Monitoring

Maaike Luttik (beleidsmedewerker SWV) heeft een presentatie gegeven over hoeveel TLV’s zijn er afgegeven afgelopen jaar en hoeveel extra ondersteuning is er ingezet. Wat dit betekent voor de strippen. Via de monitoring houdt het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten deze data bij. De data zijn van belang om te kijken of we in de pas lopen met de verevening en om te kijken of onze dienstverlening op orde is. Daarnaast om bij te houden of scholen ondersteuning nodig hebben op bepaalde gebieden.

Hieronder de presentatie van Maaike Luttik van 6 april 2017 over de monitoring

monitoring 2016

Schoolondersteuningsprofielen (SOP)

Elke vier jaar moeten alle scholen van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten hun schoolondersteuningsprofielen bijwerken. Dit jaar moet dit dan ook weer gebeuren. Via een SOP geeft een school aan waar deze zich in specialiseert.  Een schoolondersteuningsprofiel geeft ouders meer inzicht in de vraag of de school geschikt is voor hun kind. Al deze schoolondersteuningsprofielen tezamen zouden antwoord moeten geven op de vraag of er binnen het samenwerkingsverband sprake is van een dekkend aanbod van de basisvoorzieningen. In deze presentatie is aangegeven hoe we dit jaar de SOP’s willen actualiseren.

Naar aanleiding van dit onderwerp is er een groep opgericht, kartrekker is Maaike Luttik van het SWV. de volgende scholen hebben belangstelling getoond om mee te werken aan de test:

De Wingerd/de Toekomst en de Driemaster

Hieronder de presentatie van Maaike Luttik 6 april 2017 over SOP

sop 2017

Mededelingen:   

Hierbij de jaarplanning van schooljaar 2017-2018 voor de

IB/directie overleggen

De IB netwerken

De netwerkbijeenkomensten en de facultatieve bijeenkomsten

Jaarplanning 2017-2018 voor stadsdeel en ib dir overleg

Extra ondersteuning Nieuwkomers

Vanaf 2017 is er budget en ruimte vrijgemaakt om deze dienstverlening vanuit het SWV te organiseren. Voor nieuwkomers zijn er drie sporen uitgedacht, nl. leveren van extra ondersteuning op basis van de hulpvraag van de school, in kaart brengen van omvang en behoefte en tot slot ontwikkeling geënt op een taalcentrum waarbij we uitgaan van de twee bestaande voorzieningen in Dronten (de Vlieger) en de taalklas in Lelystad                        

Werkgroep OT Dronten

Jan Wittekoek (IB-er van de Zonnewijzer) heeft namens de werkgroep Opvoeden/Opgroeien en Onderwijs  “de 3 O’s” een toelichting op de stand van zaken gegeven.

 

Evaluatie IB/directeurenoverleg 6 april 2017

  • Uw gegevens