Landelijke ontwikkelingen; blijf op de hoogte


Datum:

Op 20 juni 2017 is de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze voortgangsrapportage kijkt de staatssecretaris terug op (bijna) drie jaar passend onderwijs. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020. Daarvan is nu de helft verstreken. Een goed moment om de tussenbalans op te maken.

De staatssecretaris constateert dat passend onderwijs goed op weg is: nog niet alle doelen zijn bereikt, maar er zijn veel positieve ontwikkelingen:

  • Er wordt steeds meer samengewerkt tussen regulier en speciaal onderwijs.
  • Meer leerlingen krijgen een passende plek op een reguliere school.
  • De aandacht voor thuiszitters is toegenomen. Samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn samen actief bezig om te kijken hoe zij ook voor deze leerlingen onderwijs kunnen organiseren.

Op de onderdelen waar het nog niet soepel verloopt, wordt de komende periode extra ingezet:

  • De ervaren bureaucratie op de scholen moet omlaag. Naast dat de scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hier zelf een taak in hebben, krijgt de operatie regels ruimen een vervolg, onder andere ook gericht op samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
  • De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet beter. Daar wordt, samen met het ministerie van VWS extra op ingezet, zodat de leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag ook de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.