Netwerkbijeenkomst Positive Behavior Support (PBS) voor (gevorderde) scholen PO- SBO – SO


Datum:

Op woensdag 13 september 2017 waren we met maar liefst 21 personen bij elkaar op Dynamica XL – afdeling VSO.

Vanuit Lelystad waren OBS “De Vuurtoren”  en OBS “De Driemaster” vertegenwoordigd. Zij mochten een kijkje nemen (letterlijk en figuurlijk) in de keuken van Dynamica XL in Zaandam.

     

De letters PBS staan voor (School Wide) Positive Behavior Support (SWPBS/PBIS: Positive Behavioral Interventions and Supports). Het doel is om systematisch en schoolbreed probleem- en pestgedrag in scholen aan te pakken én te voorkomen, waarbij personeel, leerlingen, ouders en zorgpartijen zich samen verbinden aan gemaakte afspraken en zo bijdragen aan een gezonde, veilige leeromgeving met minder gedragsincidenten via PBS.

PBS is geen kant-en klare methode, maar een model dat rust op 5 pijlers:

 1. Schoolbreed gezamenlijk werken aan leren en gedrag
 2. Preventie staat binnen PBS centraal: het zo veel mogelijk voorkomen van gedrags- en leerproblemen
 3. Positieve insteek: het versterken van goed gedrag door het creëren van heldere verwachtingen
 4. Planmatige en systematische aanpak op basis van de verkregen data
 5. Partnerschap met ouders en ketensamenwerking (bijvoorbeeld met jeugdzorg)

Wat maakt dat we ooit zijn begonnen en wat maakt dat we nu nog steeds actief betrokken zijn bij de doorontwikkeling van SWPBS? Hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers, nieuwe leerlingen, nieuwe ouders en een nieuwe directeur kan aanhaken bij PBS? Hoe houd je PBS ‘levend’? “

Stel je voor… het schooljaar begint en jij start op een nieuwe school als leerling, als leerkracht of als leidinggevende. Het is een ‘PBS school’ en van jou wordt verwacht dat je aan sluit, mee doet… Wat heb jij dan nodig en van wie?

Samenvatting uitwisseling:

Hoe worden nieuwe leerlingen geïnformeerd & betrokken?

 • Lessen geven: hierdoor worden leerlingen geïnformeerd
 • Nieuwe leerlingen krijgen een ‘maatje’; rondleiding door de school
 • Leerlingen betrekken door persoonlijke doelen te laten formuleren
 • Leerlingen (bestaande en nieuwe) waarderen (belonen) of hen zelf inzetten om anderen te waarderen

Hoe worden nieuwe ouders geïnformeerd & betrokken?

Hoe betrekken we nieuwe leerkrachten en hoe zorgen we ervoor dat ook in deze klassen op een positieve manier wordt gestart (preventie)?

 • In sollicitatie gesprek dit al bespreken
 • Cursus PBS (4x per jaar) door stuurgroep of team
 • Handboek PBS
 • Faciliteren om te kunnen leren van elkaar (open space)
 • Nieuwe leerkrachten bij pbs vergadering uitnodigen
 • PBS conferentie
 • PBS coach of maatje

Hoe houd je PBS ‘levend’ in een team dat al langere tijd met PBS werkt en weinig wisselingen door maakt

 • Zet het terugkomen van PBIS in een cyclus door het jaar heen
 • Gebruik de waardes breder dan alleen in de school. Voorbeeld: denk na over het toegankelijk maken van het gebouw dat ook wordt gebruikt door mensen met een rollator (veiligheid)
 • Blijf echt

Afsluitend: wat doe je nu als én het PBS team én teamleden én de directeur vertrekken en er 20 nieuwe leerlingen starten? Dan… zet je de leerlingen van de bovenbouw in om uit te leggen en voor te doen wat de waarden en verwachtingen zijn!