Netwerkbijeenkomst Positive Behavior Support (PBS) voor (gevorderde) scholen PO- SBO – SO


Datum:

Op 17 mei 2017 heeft het tweede netwerkbijeenkomst PBS voor (gevorderde) scholen PO- SBO – SO plaatsgevonden. Deze keer in Openbare Basisschool de Vuurtoren te Lelystad.

De letters PBS staan voor (School Wide) Positive Behavior Support (SWPBS/PBIS: Positive Behavioral Interventions and Supports). Het doel is om systematisch en schoolbreed probleem- en pestgedrag in scholen aan te pakken én te voorkomen, waarbij personeel, leerlingen, ouders en zorgpartijen zich samen verbinden aan gemaakte afspraken en zo bijdragen aan een gezonde, veilige leeromgeving met minder gedragsincidenten via PBS.

PBS is geen kant-en klare methode, maar een model dat rust op 5 pijlers:

  1. Schoolbreed gezamenlijk werken aan leren en gedrag
  2. Preventie staat binnen PBS centraal: het zo veel mogelijk voorkomen van gedrags- en leerproblemen
  3. Positieve insteek: het versterken van goed gedrag door het creëren van heldere verwachtingen
  4. Planmatige en systematische aanpak op basis van de verkregen data
  5. Partnerschap met ouders en ketensamenwerking (bijvoorbeeld met jeugdzorg)

De start van de bijeenkomst van 17 mei was een speurtocht door de school : “wat zie je in deze school aan PBS?”  In deze rondleiding door de school (waarin veel gefotografeerd werd) konden de deelnemers vragen stellen aan teamleden van de OBS De Vuurtoren.

                       

Onderwerpen op deze bijeenkomst waren:

1. Gevorderde PBS scholen hebben de preventieve aanpak PBS op een betrouwbare manier ingevoerd. Hoe houd je kwaliteit vast als school? Hoe evalueer je uitkomsten aan de hand van implementatiedata en deel je deze met ‘belanghebbenden’? Hoe kom je tot verandervoorstellen op  basis van deze ‘evaluatie’?

Uit overleg met scholen bij afname van de TFI blijkt dat gevorderde scholen op bovengenoemd onderdeel zoekend zijn. In deze netwerkbijeenkomst zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Wie zijn ‘belanghebbenden’? Hoe betrek je ze bij de evaluatie en hoe geef je ruimte voor feedback/ mee denken?

Een mooi voorbeeld van het delen van succes, is onderstaande video gemaakt door een leerling (met ondersteuning van zijn ouders).

Andere opties werden aangedragen:

  •  een datamuur bijhouden en zichtbaar maken voor ouders.
  •  uitspraken verzamelen van externen en deze bespreken binnen je team.
  •  resultaten en data delen in een nieuwsbrief, op de site kenbaar maken bv. tevredenheid  enquêtes of enquêtes sociale veiligheid.

2. What’s new?? Het PBS expertise centrum Windesheim heeft de laatste ontwikkelingen met ons gedeeld.

Joke Kamstra heeft de bijeenkomst op de voor haar kenmerkende positieve en enthousiaste wijze geleid. En uiteraard zijn er veel voorbeelden en ervaringen uitgewisseld. Kortom een inspirerende bijeenkomst, we kijken uit naar de volgende bijeenkomst!

 

WS 12 HGW en PBS

DevijfpijlersvanSWPBSanno20162