Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne

Update 28 juni 2022

Door de oorlog zijn veel mensen gevlucht uit Oekraïne. Tussen de vluchtelingen die in Nederland aankomen zijn ook veel minderjarige kinderen. De Oekraïnse kinderen willen we een warm welkom geven. Het is belangrijk dat deze kinderen snel een plek in het onderwijs krijgen. Zo kunnen zij zoveel mogelijk een normaal leven oppakken. In de regio Lelystad en Dronten zijn afspraken gemaakt over het onderwijs aan de kinderen. Hiervoor werken de schoolbesturen en kinderopvang samen met de gemeenten en samenwerkingsverbanden in een bestuurlijk netwerkPassend Onderwijs Lelystad Dronten (POLD) coördineert het onderwijs aan de Oekraïnse kinderen. De aanmelding voor het onderwijs loopt via de gemeenten. 

Leren, sommen maken, samen spelen en sporten, die routine is geruststellend. We weten niet hoelang de Oekraïense kinderen blijven en of ze Nederlands moeten leren. Maar dat ze hartelijk worden opgenomen in een groep, waar ze gezien worden en zich veilig voelen, is van levensbelang. Zoals voor alle kinderen. 

Citaat van Marita Eskes (senior onderwijsadviseur, leerkracht, auteur)

Voor welke uitdagingen staan we?

Het is nog niet duidelijk om hoeveel Oekraïnse kinderen het gaat en hoelang ze zullen blijven. Dat maakt de situatie ingewikkeld. Daarnaast verschilt het Nederlandse onderwijssysteem erg van het onderwijs in Oekraïne. De kinderen en hun ouders spreken de Nederlandse taal meestal niet. Natuurlijk realiseren we ons ook dat onze scholen al voor veel uitdagingen staan met de impact van corona en het tekort aan leerkrachten en onderwijsassistenten. 

Hoe pakken we de coördinatie aan?

We werken met een coördinatieteam met medewerkers vanuit meerdere schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs) uit zowel Lelystad als Dronten. Zij ontwikkelen het onderwijsaanbod, zorgen voor de inrichting en afstemming van de locaties, zorgen voor communicatie naar de partners en voor een duidelijke toeleiding naar het onderwijs.  

Hoe loopt de aanmelding voor het onderwijs?

De aanmelding voor het onderwijs aan de Oekraïnse kinderen loopt via de gemeenten. Bekijk hiervoor onderstaande aanmeldingsprocedure.


Onze uitgangspunten

  • Kinderen krijgen een warm welkom.
  • We gaan ervan uit dat de kinderen tussen de zes maanden en een jaar blijven.
  • We verzorgen eenzelfde onderwijsaanbod op een aantal centrale onderwijslocaties. 
    In Lelystad in het voormalig SGL-gebouw. In Dronten op KBS De Toekomst. Voor Biddinghuizen en Swifterbant wordt per dorp een geschikte locatie gezocht.
  • We werken met een klein coördinatieteam, waarbij POLD de verbinding is naar het bestuurlijke overleg.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via:

Laten we gezamenlijk de kinderen een warm welkom geven! 


Meer informatie en inspiratie

Nieuwsberichten en nieuwsbrieven

Algemene informatie
Tips voor taal en onderwijs:

Meest gestelde vragen en antwoorden

VraagAntwoord
Hoe is de zorg en ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne? 
Oekraïense vluchtelingen krijgen een speciale status waarmee ze voorlopig in Nederland kunnen blijven. Hiermee hebben zij ook recht op zorg, inclusief de Jeugdgezondheidszorg. Kinderen hebben dus ook recht op onderwijs. Omdat mensen zelf geen Nederlandse zorgverzekering hebben, wordt de zorg vergoed via de Subsidieregeling Onverzekerden van het CAK. Het gaat dan om  medische noodzakelijke zorgkosten, oftewel zorg die valt onder de basisverzekering. Huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen en apotheken kunnen de kosten bij het CAK declareren. (Bron: Lowan)
Moeten de kinderen naar school?Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs . De Oekraïnse kinderen mogen naar school.  
 
Hoe lang gaan de kinderen hier naar school?De Oekraïnse vluchtelingenkinderen kunnen in Nederland een 1 jaar naar school. Deze periode kan 2x worden verlengd met 6 maanden.