Ontwikkelingsperspectief, het delen van kennis rondom de inzet, inhoud en functie van het OPP


Datum:

Op 12 februari 2020 heeft de OPP-bijeenkomst voor leerkrachten en intern begeleiders plaats gevonden in de Pijler in Lelystad. Het programma is samengesteld in gezamenlijk overleg met de ambassadeurs van de verschillende stichtingen van het SWV.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is doel.jpg

Het doel van deze bijeenkomst was het delen van kennis rondom de inzet en inhoud van het OPP.

  • De deelnemers kennen de wettelijke kaders en kunnen deze delen in het werkveld 
  • De deelnemers weten wat orthodidactisch handelen is en hoe dit goed beschreven wordt
  • De deelnemers weten wat een goede evaluatie inhoudt
  • De deelnemers weten hoe nieuwe doelen opgesteld kunnen worden

Tijdens deze bijeenkomst OPP voor leerkrachten en intern begeleiders is er aandacht geschonken aan het orthodidactisch handelen. De bijeenkomst startte met een korte theoretische achtergrond, wat werd opgevolgd door een oefening gericht op good practices. Hierbij werd uit een heel aantal goede en minder goede voorbeelden onderscheid gemaakt tussen: wat vinden wij een goed voorbeeld? Wat niet? Waar twijfelen we over? Deze oefening had als doel het inzicht krijgen in verschillende manieren waarop het orthodidactisch handelen, doelen, aanbod en evaluatie goed beschreven kan worden. De verschillende groepjes hebben hier mooie inhoudelijke discussies over gevoerd met elkaar. Hier volgen een aantal voorbeelden die bij de ambassadeurs uit de werkgroep OPP als good practice zijn binnengekomen (let op, dit maakt natuurlijk allemaal onderdeel uit van een uitgebreider OPP):

ONDERDEEL BESCHRIJVING

DOELEN Taakaanpak X leest van het bord of taakkaart wat en hoeveel hij moet doen X plant zelfstandig meerdere taken achter elkaar (binnen één vak) X zet door en past oplossingen toe bij een taak die hij moeilijk of eng vindt

DOELEN D beheerst de vaardigheid van de ‘stop-denk-doe’ methode

DOELEN De leerling beheerst de spellingregels met mkm en mmkmm woorden. De leerling beheerst woorden met aai/ooi/oei, eer/oor/eur.

AANBOD Leerling werkt elke dag op vaste tijden in de veilig leren lezen kernboekjes. Hier is hij zelfstandig aan het oefenen met het lezen. Elke dag staat er een letter centraal. Daarnaast bouw ik elke dag 2 momenten in van 10 minuten (om 11.30 uur en 13.30 uur) waarbij ik v-k-d met de leerling oefenen met het lezen.

AANBOD De leerkracht geeft dagelijks 10-15 minuten de rekeninstructie aan X in een klein groepje met concreet materiaal, passend bij de opgave, waarna de leerling aan het werk kan. De instructie wordt aan het begin van de rekenles gegeven door de leerkracht, aan de instructietafel.

EVALUATIE Het gestelde doel in VS is niet behaald. Tijdens de lessen lijkt de leerling de stof na een verlengde instructie en het op een later moment inoefenen meestal wel te beheersen. Wanneer het dan echter in een context wordt gevraagd zijn er teveel ‘afleidingen’ (tekst lezen, som begrijpen, wat wordt er eigenlijk van mij gevraagd?) om tot het toepassen van de juiste strategie te komen. Wat opvalt, is dat klokkijken nog veel herhaling nodig heeft. Hier de volgende periode extra aandacht aan besteden.

EVALUATIE Het doel is behaald. De leerling kent alle letters en kan deze ook opschrijven. X. wordt de volgende periode wanneer nodig nog wel meegenomen in de extra instructie om de verworven kennis te laten beklijven.

EVALUATIE Op begrijpend lezen kan lln de ingezette groei zoals bij technisch lezen niet bewerkstelligen. Belangrijk om start nieuwe OPP opnieuw te toetsen en zicht te krijgen op de executieve functies zoals taakaanpak, om zicht te krijgen op strategie en aanpak. Op basis van ontwikkeling en laatste twee toetsmomenten moet LR van 70% bijgesteld worden naar 50%.

EVALUATIE In de groep zien we dat de leerling baat heeft bij veel herhaling waardoor het toepassen van strategieën beter beklijft (zie lijst doelen hierboven). Door de strategie meerdere keren aan te bieden op een eenduidige manier, zien we dat de doelen beter beklijven. Dit de volgende periode op dezelfde manier blijven doen.

Daarna zijn de deelnemers zelfstandig aan de slag gegaan met eigen OPP’s. Tijdens deze uitwerking was er ruimte voor vragen en ondersteuning. De middag is afgesloten met de mogelijkheid tot netwerken en vragen stellen.

Onder het verslag bijlagen die meegestuurd waren bij de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Evaluatie 12-02-2020 ontwikkelingsperspectief

  • Uw gegevens