Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 28 maart 2023


Datum:

Thema: Basis versterken en interprofessioneel samenwerken

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 28 maart 2023 hebben we samen met onze netwerkpartners voortgeborduurd op het thema van vorige netwerkbijeenkomst; Versterken van de basis en interprofessioneel samenwerken. De dag begon met een klein ontbijtje en stond in het teken van informatie delen en netwerken. Na een aantal plenaire presentaties zette de ochtend zich voort aan de hand van een ‘gesprek op voeten’. Hierbij waren verschillende gasten uitgenodigd om informatie te delen en vragen te beantwoorden van de aanwezigen. Er is veel genetwerkt en hebben interessante gesprekken plaatsgevonden waarbij professionals elkaar op een laagdrempelige manier weer makkelijker hebben kunnen vinden en kennis en ideeën konden uitwisselen.

Nieuw Ondersteuningsplan 2023-2027 door Marga van Amerongen-Romeijn | directeur POLD

Een nieuw ondersteuningsplan voor 2023-2027 is in de maak. Marga van Amerongen-Romeijn lichtte het proces van de afgelopen maanden toe. De missie van het ondersteuningsplan luidt: ‘We maken passend onderwijs mogelijk voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de basisschoolleeftijd zonder thuiszitten. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende thuisnabij onderwijsplek en passende ondersteuning, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.’ Hierin gaat het om twee kernpunten; het hebben van een ambitieus maar realistisch plan. De zes doelen waarbinnen het OP zicht richt, zijn als volgt en werden tijdens de bijeenkomst kort toegelicht:

  • Sterke basis op alle scholen (regulier en gespecialiseerd onderwijs)
  • Thuisnabij dekkend aanbod
  • Samenwerking onderwijs en jeugdhulp
  • Doorgaande lijn in ontwikkeling voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte
  • Kennisdeling en een duurzaam sterk netwerk
  • Gezond financieel beheer en governance

Nieuwe SOP in samenwerking met POS door Marga van Amerongen-Romeijn | directeur POLD

Scholen hebben de wettelijke verplichting een actueel SOP (School OndersteuningsProfiel) te hebben. Het SWV heeft de verplichting om zicht te hebben op de ondersteuning binnen de scholen. Om goed inzichtelijk te maken wat op elk niveau de verschillende ondersteuningsmogelijkheden zijn voor leerlingen binnen alle scholen, werkt het SWV POLD samen met POS (Perspectief Op School). POS heeft hiervoor een vragenlijst ontwikkeld waarmee gegevens verzameld kunnen worden om inzichtelijk te maken hoe de ondersteuning wordt georganiseerd en waaruit een volledig SOP wordt gemaakt dat elk jaar weer bruikbaar is voor scholen en ouders. Tijdens de netwerkbijeenkomst is hier een korte aankondiging van gegeven. Een verdere toelichting hierop wordt vanuit POS en POLD nog via de mail verstrekt.

LISA door Annemarie Dam en Judith Piek | medewerkers GGD/LISA

Een korte plenaire presentatie met een terugblik met cijfers (inzichtelijk hoeveel vragen er binnenkomen, waar de vragen over gaan en wat GGD met de vragen doet). Daarnaast werd een vooruitblik gegeven en input opgehaald met betrekking tot de wensen van LISA vanuit het onderwijs.

Project Sterke basis door Ingrid Bruin | projectleider ‘Sterke basis’ POLD, Chequita Kramer | directeur OBS De Brink, Sylvia Verbeek | jeugdverpleegkundige GGD, Hetti van der Lugt | SMW MDF

Vanuit het preventieve subsidieproject Sterke Basis werd informatie gedeeld over opzet, inhoud, ervaringen, Good Practices en resultaten. Doel van het project is het versterken van de basis: alles wat nodig is om leerlingen een veilige stimulerende plek te bieden om gezond op te groeien en te leren. We doen dit door:

  • Doelgericht de basis versterken; preventief, handelingsgericht en met de GIZ gespreksmethodiek
  • Interprofessioneel samenwerken
  • Jeugdpreventiepartners zichtbaar en beschikbaar in de school
  • Ondersteuningsteam geeft leiding en sturing

Tijdelijke TLV door Hannah Karst | begeleider S(B)O

Wat betekent het voor een school als een leerling een tijdelijke TLV heeft en dus tijdelijk binnen het s(b)o zit? Welke verantwoordelijkheden liggen er bij de school en hoe loopt de samenwerking en het contact met de nieuwe school?

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) door Diana Hoets – de Swart, Ralph van Tuil, Stephanie de Boer | leerplicht

Tijdens de ochtend kon je in gesprek gaan met de leerplichtambtenaren Lelystad over de MAS (Methodische aanpak schoolverzuim). Bij hen kon je terecht over vragen over de werkwijze of bijvoorbeeld een specifieke vraag over een verzuimende leerling of verlofaanvragen.

POLDermaatje door Froukje van den Berg | specialist POLD

Het POLDerrmaatje is één van de arrangementen die het SWV biedt voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Eén keer in de week een hele ochtend, met én van elkaar leren in een kleine groep van 10 tot 15 kinderen. Werken aan je hulpvraag, vaardigheden aanleren en weten waar je sterke en minder sterke kanten liggen, om zo te komen tot een gedragsverandering.

Froukje vertelde wat het POLDermaatje nog meer kan betekenen voor jullie school, leerkrachten, leerlingen en ouders. Je kunt ons altijd uitnodigen voor een gesprek of een teamvergadering. Wil je meer hierover weten? Stuur dan een mailtje naar poldermaatje@pold.nl

OPP door Elisabeth Rienstra | specialist POLD

Net als bij vorige netwerkbijeenkomst konden jullie bij mijn weer terecht met vragen over het OPP. Het doel was om samen te sparren over de invulling van het OPP en elkaar zo te helpen. Hierbij konden directeuren en ib’ers een OPP vanuit hun school meenemen om deze te gebruiken en vragen concreet te maken.

OPR door Jan Woertel en Miranda van Oene | leden OPR POLD

U kon kennismaken en vragen stellen aan Jan Woertel en Miranda van Oene. Zij zitten al een geruime tijd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van POLD. De OPR is een medezeggenschapsraad van ouders en medewerkers die de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt. Medezeggenschap is meer dan het recht op inspraak; het is ook de mogelijkheid om invloed te hebben op beleid en de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers te behartigen. De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan. Daarnaast heeft de OPR elke vergadering overleg  met de directie van POLD en twee keer per jaar overleg hebben met de Raad van Toezicht.

Basisondersteuning door Kübra Gürcüoğlu | begeleider POLD

Kübra heeft afgelopen december een kort onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen en wetgevingen omtrent de basisondersteuning. Hierin ging het specifiek om de vraag; wat is de landelijke standaard?

Welke landelijke discussie m.b.t. de landelijke standaard speelt er en wat is de stand van zaken met betrekking tot de landelijke standaard? Verder werden er voorbeelden van de basisondersteuning van andere samenwerkingsverbanden aan bod gebracht.

Gezond onderwijs door Anneke Keizer | projectleider Kind naar Gezonder Gewicht JOGG

Overgewicht is een groeiend probleem, ook in Lelystad. Daarom zijn we in 2022 gestart met de ketenaanpak “Kind naar Gezonder Gewicht”.

Wat kan deze aanpak betekenen voor het onderwijs en wat kan het onderwijs betekenen in deze aanpak?