Wijzigingen wettelijke verplichting Schoolondersteuningsprofiel


Datum:

Het SWV POLD en Codenz Dronten hebben een pilot uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ondersteuning binnen de scholen van het SWV POLD en de basisondersteuning. We deden deze pilot over het schooljaar 2021-2022  samen met Perspectief op School (POS).  Het Steunpunt Passend Onderwijs maakte onlangs bekend dat de regelgeving rondom het SOP gaat veranderen vanaf 2024.

De pilot is gestart omdat er behoefte is aan:

•            vergelijkbare en deelbare inzichten in de ondersteuning;

•            bovenschools inzicht in de aanwezige ondersteuning en het dekkend aanbod;

•            een lean and mean Schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat voor alle scholen gelijk is.

Wijzigingen:

Afgelopen zomer is er vanuit het ministerie een wijziging aangekondigd aangaande het actualiseren van SOP en de wettelijke regelgeving daaromtrent.

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft bekend gemaakt dat de regelgeving rondom het SOP gaat veranderen vanaf 2024.

Op hoofdlijnen zijn die veranderingen als volgt:

  • Het SOP vervalt als verplicht document. Dit hoeft dus niet meer vierjaarlijks te worden opgesteld en goedgekeurd door bevoegde gezag en ter advies aan de MR worden voorgelegd;
  • De scholen zijn verplicht jaarlijks de informatie over de ondersteuningsmogelijkheden te actualiseren en die informatie te plaatsen in de schoolgids (er zijn op dit moment nog geen richtlijnen voor welke informatie in de Schoolgids dient te worden opgenomen);
  • Het jaarlijks vaststellen van het SOP moet leiden tot een jaarlijkse evaluatiecyclus en een terugkerend gesprek over de ondersteuning in de school. Het schoolbestuur wordt ertoe aangezet om jaarlijks te beoordelen of het ondersteuningsaanbod nog voldoet en scholen worden gestimuleerd hierover frequent het gesprek te voeren in het team. Door deze jaarlijkse evaluatie wordt het bieden van passende ondersteuning voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte beter geborgd.

Het SOP kan dan gaan werken zoals het aanvankelijk was bedoeld: als een heldere en accurate weergave van het extra ondersteuningsaanbod van de school.

Doel van deze wijziging is het inzichtelijk maken van de ondersteuningsmogelijkheden (het huidige SOP) is:

  • informatie over de ondersteuningsmogelijkheden duidelijker en toegankelijker presenteren, voor zowel leerlingen en ouders als voor het onderwijspersoneel.
  • de ondersteuning en het dekkend aanbod een centrale plaats te geven in de kwaliteitszorgcyclus als essentieel onderdeel van de kwaliteit van passend onderwijs.

POS speelt al proactief op deze wijzigingen door:

  • De afgelopen zomer een kwalitatieve slag te hebben gemaakt in de vragenlijst rondom ondersteuning;
  • Het verkennen van de mogelijkheden om het ouderrapport als opbrengst van de vragenlijst geschikt te maken voor directe koppeling met/plaatsing binnen de schoolgids;
  • De resultaten van de vragenlijsten in de dashboards en automatische rapportages een centrale plaats te geven voor het gesprek over de kwaliteit van passend onderwijs tussen het SWV en de scholen/schoolbesturen en de scholen/schoolbesturen onderling.

Via de nieuwsbrief en via onze site zal er de komende periode informatie gedeeld worden . Voor vragen kunt u de begeleiders benaderen.