Bestuur & Directie

Als rechtspersoon heeft het SWV gekozen voor de vorm van een stichting met een (dagelijks) bestuur en  en een Raad van Toezicht. De grondslag voor het functioneren van de stichting ligt vast in de statuten.

Bestuur en organisatie van het SWV zijn ingericht op basis van volgende principes:
1. Basisprincipe
– De primaire verantwoordelijkheid voor passend onderwijs ligt bij alle scholen: gewoon goed onderwijs! Er is een gedeelde verantwoordelijkheid met het SWV bij inzet van extra ondersteuning.
– Schoolbesturen werken samen aan uitvoering passend onderwijs. Gezamenlijkheid wordt nagestreefd in het belang van een passende plek voor alle leerlingen.
– Schoolbesturen zijn eigenaar van het SWV, besturen zelf het SWV op strategisch niveau en denken mee aan de voorkant van het beleidsproces.
– Schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs op operationeel niveau.
– Schoolbesturen zijn op het niveau van het SWV gezamenlijk verantwoordelijk bij het oplossen van problemen/risico’s en personele zaken.

2. Organisatie -en bestuurlijke principe
– Toezicht is vanuit een onafhankelijke rol ingericht.
– Schoolbestuurders hebben een actieve besturingsrol binnen het SWV.
– Rol van bestuurder is aan de gezamenlijke schoolbestuurders, directeur SWV is binnen de gestelde kaders verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.
– Besturingsmodel zorgt voor verbinding tussen alle betrokken partijen.

3. Toezichtsprincipe
– Onafhankelijkheid van intern toezicht is cruciaal.
– Een lid van raad van toezicht is op voordracht vanuit OPR.
– Raad van toezicht heeft een belangrijke check op de communicatie binnen het SWV
– Raad van toezicht houdt toezicht op besturing en bedrijfsvoering.

Dus: Het realiseren van Passend Onderwijs is de verantwoordelijkheid van ieder aangesloten schoolbestuur.
– Voor de leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte is het SWV gezamenlijk met het schoolbestuur verantwoordelijk. De schoolbesturen hebben als eigenaar een duidelijke en prominente positie binnen de besturing van het SWV zowel op strategisch als uitvoerend niveau.Hiervoor is een korte lijn ingericht met de werkvloer. (Programmaraad)
– Eigenaarschap wordt in het bestuur georganiseerd in het kader van betrokkenheid/uitvoering en er zijn commissies ingericht. (Bestuur) 

– Toezichthoudend orgaan is onafhankelijk met verbinding naar OPR en houdt toezicht op besturing en bedrijfsvoering. (Raad van Toezicht)
– Medezeggenschap van ouders en onderwijspersoneel is logisch georganiseerd en gepositioneerd.(OPR)
– Directeur SWV is een actor met beleidsruimte en geeft leiding aan de organisatie (ondersteuningsbureau en Onderwijsloket).

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van het SWV, dit houdt o.a. in: de verantwoordelijkheid voor naleving van wet- en regelgeving, re alisatie van statutaire en andere doelstellingen, strategie en beleid, risicobeheersing en kwaliteit. Het bestuur van het SWV neemt beslissingen en maatregelen in overeenstemming met haar bevoegdheden en in overeenstemming met het ondersteuningsplan. De beslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen. Het bestuur van het SWV richt zich naar het belang van het SWV als maatschappelijke organisatie in een complexe netwerkorganisatie en weegt daartoe mogelijke tegenstrijdige belangen af. Het bestuur van het SWV is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van het SWV Passend onderwijs.  Het bestuur is samengesteld uit een bestuurlijke vertegenwoordiging van alle tien aangesloten schoolbesturen in het postcodegebied van het SWV. Om slagvaardigheid en betrokkenheid te organiseren werkt het bestuur in een commissiemodel. De financiële commissie en de remuneratiecommissie zijn vastgelegd in de statuten. Een uitbreiding van de commissies is mogelijk op basis van behoeften/vraagstuk.

De leden van het bestuur zijn:

Mevr. J.E.A.M. Merkx (voorzitter)

Dhr. G.J.W. Bent (secretaris)

Dhr. W. de Jager (penningmeester)

Dhr. M.A. Kammeraad

Mevr. M.H. Lemstra

Dhr. W. Nijdam

Dhr. R. Boudil

Dhr. Y. Jacobi

Dhr. P. Taks

Dhr. J. Bot

De directeur, mevr. M. Van Amerongen-Romeijn, is als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergadert o.l.v. van een externe technisch voorzitter, de heer J. Wierstra.

Directie

De verantwoordelijkheid en de rol van de directeur is te onderscheiden in twee dimensies binnen het werkveld van het SWV. Een dimensie is het management van het ondersteuningsbureau en de medewerkers van het Onderwijsloket. Het gaat dan om het aansturen van de organisatie van het SWV. Een andere dimensie is het functioneren binnen de netwerkorganisatie van het SWV, zowel binnen het netwerk van aangesloten schoolbesturen als binnen het netwerk van ketenpartners en gemeente.

Taken voor de directeur:
– De directeur geeft leiding aan de samenwerkingsorganisatie op grond van een mandaat dat zij/hij hiervoor van het bestuur krijgt. De directeur werkt in opdracht van het bestuur en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De directeur rapporteert aan het bestuur en legt hieraan verantwoording af.
– De directeur functioneert als de onafhankelijke vertegenwoordiger van het SWV die ‘boven de partijen staat’ en denkt en handelt vanuit het belang van het SWV. De directeur wordt gedreven door motieven die verbonden zijn aan de missie en visie van het SWV.
– De directeur geeft leiding aan de medewerkers van het SWV.
– De directeur is procesverantwoordelijk voor de kernprocessen van het SWV o.a. zorgdragen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen; besluiten nemen over het afgeven van de TLV; toewijzen van middelen van het SWV voor het geven van extra ondersteuning voor de leerling (afgeven van het arrangement);
– De directeur is procesverantwoordelijk voor het planning & control proces van het SWV o.a.; monitoren van de uitvoering van het beleidsprogramma (ondersteuningsplan); samenstellen van de jaarstukken: jaarprogramma inclusief de programmabegroting, periodieke voortgangsberichten, jaarverslag/ jaarrekening;
– De directeur is procesverantwoordelijk voor de informatievoorziening over de activiteiten van het SWV naar ouders, schoolbesturen, schooldirecties.
– Onderhouden van de contacten namens het SWV met de lokaal en regionaal functionerende ketenpartners (o.a. voorschoolse voorzieningen en voortgezet onderwijs, gemeenten, instellingen en jeugdzorg).

De directeur is mevrouw M. van Amerongen-Romeijn