Dyslexie in Lelystad

Algemene beschrijving

Gemeente Lelystad werkt vanaf januari 2021 met twee vaste zorgaanbieders en POLD samen, in ieder geval tot 2027. Er zijn korte lijnen tussen de partijen. Op deze manier wordt gezorgd dat leerlingen, die dit toekomt, snel en ook kwalitatief goede behandeling-op-maat krijgen.

  • De gemeente regelt de contractuele zaken en agendeert de voortgang van.
  • De uitvoering van diagnostiek en behandeling is belegd bij de zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders werken elk in eigen regio’s van Lelystad: RID in Lelystad Zuid en Zien in de Klas in Lelystad Noord. Zij hebben hun werkwijzen op elkaar afgestemd zodat dit voor Lelystad min of meer gelijk is. Zorgaanbieders werken nauw samen met leerkrachten en intern begeleiders van hun scholen.
  • De screening van leesdossiers is belegd bij POLD. POLD heeft daarnaast een dyslexieloket ingericht, waar scholen met vragen terecht kunnen. Ook heeft POLD heeft een taak in de aansluiting en verdere integratie met het ON3-programma. Voor de doorontwikkeling van het programma ON3 en ON4 neemt zij initiatief en stelt – samen met gemeente en zorgaanbieders – het jaarplan op. Tenslotte is POLD verantwoordelijk voor de monitoring van alle extra leesondersteuning in Lelystad en het in gezamenlijkheid vaststellen van verbeterpunten.

Screening-diagnostiek-behandeling

Voor de vergoede dyslexiezorg wordt een route doorlopen.

Screening

Gemeente Lelystad heeft Passend Onderwijs (POLD) in 2016 gevraagd om als onafhankelijk poortwachter op te treden. Dat betekent dat scholen een leesdossier via Digidoor kunnen aanleveren.  Deze wordt bij POLD gescreend. Screeners checken of er een LOVS-uitdraai bij zit, of handelingsplannen aantonen welke specifiek hulp op ON2 én ON3 is geleverd, of er aanvraagformulier van ouders én van de school is toegevoegd en of een vermoeden van dyslexie hieruit terecht lijkt. Zo ja, dan zal de zorgaanbieder diagnostisch onderzoek gaan uitvoeren. Indien een leerling niet voor vergoede diagnostiek in aanmerking komt, staan de ondersteuningsteams van de scholen klaar. Ook wordt door POLD gewezen op mogelijkheden binnen de ON3-interventies.

Concreet:

  • De school toont aan goed onderwijs en intensieve leesbegeleiding geboden te hebben die voldoet aan kenmerken van effectief onderwijs.
  • De school toont aan dat een leerling desondanks zeer lage leesscores behaalt op 3 recente achtereenvolgende hoofdmeetmomenten.

De hoofdmetingen, waarbij de resultaten vergeleken kunnen worden met een normgroep, vinden veelal plaats in januari/ februari en in juni. De eerste meting waarop een leerling leesuitval laat zien, geldt als hoofdmeting 1. Dit kan halverwege groep 3, eind groep 3 of later zijn.

Diagnostiek en behandeling

Zorgaanbieders hanteren het protocol 3.0 voor diagnostiek en behandeling, dat per januari 2022 van kracht is. Als het dossier is toegewezen door POLD, verdiept de zorgaanbieder zich in het dossier en plant een intake. Bij het onderzoek wordt de leesachterstand in kaart gebracht en wordt gekeken naar factoren die de leesproblemen kunnen verklaren. Bovendien wordt gekeken naar de verwachte ‘behandelbaarheid’ van de leerling. Er is in protocol 3.0 ruimte voor maatwerk, ook in de nazorg. Indien de leerlingen niet voor vergoede behandeling in aanmerking komt, staan de ondersteuningsteams van de scholen klaar. Ook wordt door zorgaanbieders gewezen op mogelijkheden binnen het ON3-programma.

Voor een aantal situaties hebben kwaliteitsinstituten specifieke richtlijnen opgesteld. Te denken valt aan: het omgaan met doublures, meertaligheid, hoogbegaafdheid. De zorgaanbieders kunnen hierover informatie geven, maar een en ander is ook na te lezen in de werkkaarten van het NKD.

Concreet:

  • Niet alle leerlingen stromen automatisch door naar een behandeltraject; het is goed om verwachtingen met elkaar te bespreken.
  • Een behandeling ED vindt plaats op school, zoveel mogelijk onder schooltijd.
  • De zorgaanbieder sluit zoveel als mogelijk aan op de terminologie, die school hanteert.
  • De duur van een behandeling ED is flexibel: doorgaans 1,5 jaar, maar in Lelystad kan het beschikbare budget ook over langere tijd uitgespreid worden.

Relevante documenten ED

Uitleg dyslexie (filmpje)

Werkkaarten dyslexie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Routing vergoede dyslexiezorg Lelystad (zie hierboven)

Schoolformulier bij een aanmelding ‘vermoeden ernstige dyslexie’.

Ouderformulier bij een aanmelding ‘vermoeden ernstige dyslexie’.

Gerichte aanwijzingen bij het invullen van een leerlingdossier.

Kijk hieronder welke zorgaanbieder jouw school valt. Mocht de contactpersoon je onbekend zijn, mail dan naar Ellen Gommer (e.gommer@pold.nl) of ga naar info@zienindeklas.nl; info@rid.nl

WijkSchool   
NO Zien in de KlasLaetare Vuurtoren Al Ihsaan Ichthus Vogelveste  SBOOptimist Regenboog Timotheüs Wingerd
NW Zien in de KlasWindroos Boeier Mozaïek Albatros LepelaarKring Toermalijn Grundel Finnjol HBS (SO)
ZO RIDHorizon Driemaster Brink Poolster ’t Schrijverke
Kei SBO
Driestromenland 3sprong Lispeltuut Meander Helmstok
ZW RIDSchakel Tjalk TjotterWarande Sluis Triangel