Ondersteuningsroute

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om kinderen zo veel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar extra ondersteuning. 


 

Niveaus Omschrijving

Ondersteuning in de groep/school

Basis
ondersteuning

1  Leerkracht observeert, signaleert, voert uit, evalueert, werkt handelings gericht en opbrengst gericht.
2  De leerkracht overlegt met collega’s, voertgroepsbespreking/ collegiale consultaties.

Afwegen wie of wat verder nodig is binnen of buiten de school. Er worden interventies binnen de school gedaan met zo nodig hulp van het CJG

3  De leerkracht overlegt met de IB er (kind besprekingen)om onderwijsbehoeften te verhelderen, te reflecteren op eigen gedrag, ervaringen uit te wisselen en aanpak af te stemmen, interventies en ondersteuning in de school organiseren. De ondersteuning wordt door de school zelf georganiseerd

4

 

Het ondersteuningsteam wordt geraadpleegd en of het Onderwijsloket wordt geraadpleegd. Het kind heeft extra ondersteuning nodig die verder gaat dan de school zelf kan bieden. Het ondersteuningsteam beschrijft wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, vgl. de vijf velden. Het voorbereiden van een aanvraag van toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO waarbij instemming van het SWV noodzakelijk is. Er wordt een integraal plan van aanpak gemaakt.

Extra ondersteuning

 

5  Onderwijsloket:
Handelings gericht arrangeren ( op basis van de vijf velden) van  arrangementen(tijdelijk) Expertise uit SWV S(B)O wordt ingezet met boven schoolse arrangementen. Hiervoor is een ontwikkelingsperspectief geschreven ( binnen 6 weken).Cluster 1 en 2 ondersteuning een verwijzing via Onderwijsloket
TLV  Toelaatsbaarheidsverklaring voor speciale onderwijsvoorzieningen door het SWV ( kort- en lang durend)

1. SBO (TLV) en 2. SO (TLV):

• Categorie 1: SO-school voor ZMLK, LZ of Gedrag

• Categorie 2: SO-school voor LG.

• Categorie 3: SO-school voor MG (ZMLK-LG).

Ondersteuningsstructuur