Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Vanuit het Samenwerkingsverband zijn verschillende informatiebijeenkomsten over het OPP georganiseerd. De verstrekte informatie is op deze pagina na te lezen.

Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen de plicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het OPP staan onder andere het verwachte uitstroomniveau van de leerling, de beschermende en belemmerende factoren, de doelen, het aanbod en de organisatie om de gestelde doelen te bereiken. 

Let op: Binnen het speciaal (basis)onderwijs krijgt élke leerling binnen zes weken na de start een OPP. Voor leerlingen die binnen het regulier basisonderwijs ondersteuning krijgen die binnen de basisondersteuning valt is een OPP niet noodzakelijk.

In het kort
Het opstellen van een OPP betreft een gewogen besluit. Hierin worden de volgende zaken rondom de leerling meegenomen:

  • Leerrendement
  • Intelligentieniveau
  • Leerlingkenmerken
  • Systeemkenmerken
  • Onderwijskenmerken

Het OPP bevat een voorlopig lange termijn perspectief. Er worden realistische, maar ambitieuze doelen gesteld, rekening houdend met de beïnvloedbare factoren m.b.t. de leerling. Vanaf 9 á 10 jaar kan dit goed worden vastgesteld.

Voor jongere leerlingen is het van belang alleen af te wijken van een leerlijn, na advies vanuit bijvoorbeeld handelingsgerichte diagnostiek of een onderzoek. Geadviseerd wordt doelen te stellen voor de korte termijn, maximaal twee jaar vooruit. Voor kleuters geldt: stel doelen op korte termijn, bijvoorbeeld naar het moment van overstappen naar groep 3.

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)

School voert op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met ouders op het moment dat het OPP wordt vastgesteld. Tenminste jaarlijks vindt een evaluatie van het OPP plaats. Wanneer een leerling op het s(b)o zit zal er tijdens de evaluatie ook altijd gekeken worden naar mogelijkheden om terug te stromen richting het regulier basisonderwijs. Ouders dienen het OPP te ondertekenen na vaststelling.

Instemmingsrecht

Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. In dit deel staat opgenomen welke ondersteuning de school wil bieden aan een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Het handelingsdeel is een verplicht onderdeel van het OPP waar ouders instemmingsrecht op hebben. Dit betekent dat ouders mogen meepraten en meebeslissen over de ondersteuning die aan hun kind geboden wordt. Het handelingsdeel wordt vastgesteld nadat overeenstemming is bereikt tussen het bevoegd gezag en ouders. Ouders dienen hiervoor te ondertekenen. 

Instemmingsrecht gaat concreet over de volgende zaken:

  • De individuele begeleiding voor de leerling
  • Eventuele aanpassingen in de leerlijn of lesstof
  • Onderzoek en extra ondersteuning voor de leerling
  • Bijstelling van bovenstaande zaken tijdens de evaluatie.

Het instemmingsrecht geldt níet voor het uitstroomperspectief, daar hoeven ouders niet mee in te stemmen. Dit wordt vastgesteld door de school. 

Op het moment dat ouders en school er samen niet uitkomen, kan het OPP niet worden vastgesteld. Dit betekent echter niet dat de school geen begeleiding mag geven. School en ouders blijven met elkaar in gesprek. Wanneer men er onderling echt niet uitkomt kan worden opgeschaald richting bijvoorbeeld een onderwijsconsulent en/of kunnen ouders gebruik maken van de klachtenregeling van de school/het schoolbestuur. 

Zie ‘downloads’ voor verdere informatie met betrekking tot het OPP!