Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is voor een leerling en het regulier onderwijs de extra ondersteuning die nodig is nog niet kan bieden, dan kan het schoolbestuur een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal (basis)onderwijs, aanvragen bij het samenwerkingsverband. De directeur van het SWV bepaalt of er een TLV afgegeven kan worden. In deze toelaatbaarheidsverklaring wordt de categorie en de duur van de toelaatbaarheid aangegeven. Wanneer terugkeer naar het regulier onderwijs mogelijk is dan wordt een kortdurende TLV afgegeven. Wanneer het duidelijk is dat Passend Onderwijs  S(B)O zal zijn, dan wordt er voor de gehele schoolperiode de TLV aangevraagd en anders wordt er een tijdelijke TLV afgegeven.

Inhoud en beoordeling van een TLV

Van belang is dat het duidelijk wordt welke onderwijs en ondersteuningsbehoeften er zijn. Dan wordt een match gemaakt tussen de onderwijsbehoeften van het kind en het profiel van de school. Hiervoor hebben de SBO en SO scholen hun aanbod op vijf velden beschreven in hun profiel.  Er wordt een TLV afgegeven wanneer het duidelijk is dat de onderwijsbehoeften de basisondersteuning overschrijden.

Een volledige aanvraag TLV bevat een recent geschreven en geëvalueerd OPP (besproken en ondertekend door ouders), een goed ingevuld aanvraagformulier TLV en eventueel aanvullende informatie ter onderbouwing van de ondersteuningsbehoeften.

Informatie waaruit blijkt:

  • wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling.
  • wat de basisschool/ voorziening tot nu toe gedaan heeft om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.
  • welke hulpverleningsinstanties al betrokken zijn en wat dit heeft opgeleverd en aan welke ondersteuningsbehoeften de school niet kan voldoen.
  • Daarnaast vermeld de school ook wat er bij het kind en in de school moet veranderen wanneer de leerling, na een tijdelijke plaatsing S(B)O, de overstap maakt naar de reguliere school van herkomst.

De aanvraag wordt gecheckt op volledigheid en vervolgens in behandeling genomen door POLD. Door de voorzitter van de toelaatbaarheidscommissie (TLC) worden twee onafhankelijke deskundigen toegewezen aan het dossier die een deskundigenadvies opstellen. eze deskundigen kunnen zijn: orthopedagoog of een psycholoog, en een tweede deskundige die op basis van hulpvraag betrokken is het kan zijn een kinder- of jeugdpsycholoog, arts, kinderpsychiater, pedagoog of maatschappelijk werker. De adviezen worden besproken in de TLC, waarna een advies tot besluit TLV wordt voorgelegd aan de directeur POLD. Het genomen besluit wordt gecomminuceerd met het aanvragende schoolbestuur en ouders/verzorgers.

Voor het aanvragen van een TLV hanteert het samenwerkingsverband POLD de werkwijze zoals beschreven bij de hulpvragen van scholen op deze website.