Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is voor een leerling en het regulier onderwijs de extra ondersteuning die nodig is nog niet kan bieden, dan kan het schoolbestuur een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal (basis)onderwijs, aanvragen bij het samenwerkingsverband. De directeur van het SWV bepaalt of er een TLV afgegeven kan worden. In deze toelaatbaarheidsverklaring wordt de categorie en de duur van de toelaatbaarheid aangegeven. Wanneer terugkeer naar het regulier onderwijs mogelijk is dan wordt ene kortdurende TLV afgegeven. Wanneer het duidelijk is dat Passend Onderwijs  S(B)O zal zijn, dan wordt er voor de gehele schoolperiode de TLV aangevraagd en anders wordt er een tijdelijke TLV afgegeven.

Inhoud en beoordeling van een TLV

Van belang is dat het duidelijk wordt welke onderwijs en ondersteuningsbehoeften er zijn. Dan wordt een match gemaakt tussen de onderwijsbehoeften van het kind en het profiel van de school. Hiervoor hebben de SBO en SO scholen hun aanbod op vijf velden beschreven in hun profiel.  Er wordt een TLV afgegeven wanneer het duidelijk is dat de onderwijsbehoeften de basisondersteuning overschrijden. De school heeft hiervoor zelf deskundigen beschikbaar in het ondersteuningsteam. Er mogen ook altijd andere deskundigen worden geraadpleegd en worden gevraagd. Er moeten twee deskundigen betrokken zijn en hun deskundigenadvies moeten beschikbaar zijn in de aanvraag, het zgn. deskundigen advies. Deze deskundigen kunnen zijn: orthopedagoog of een psycholoog, en een tweede deskundige die op basis van hulpvraag betrokken is het kan zijn een kinder- of jeugdpsycholoog, arts, kinderpsychiater, pedagoog of maatschappelijk werker.

Bij de aanvraag hoort naast het deskundigen advies een recent geschreven OPP, besproken en ondertekend door ouders, een overzicht van leerlingvolgsysteem gegevens van de leerling.

Verder informatie waaruit blijkt:

  • wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling
  • wat de basisschool/ voorziening tot nu toe gedaan heeft om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling
  • welke hulpverleningsinstanties al betrokken zijn en wat dit heeft opgeleverd en
  • aan welke ondersteuningsbehoeften de school niet kan voldoen.
  • Daarnaast vermeld de school ook wat er bij het kind en in de school moet veranderen wanneer de leerling weer teruggeplaatst wordt.

Voor het aanvragen van een TLV hanteert het samenwerkingsverband de werkwijze zoals beschreven bij de hulpvragen van scholen op deze website.