Samenwerking Lelystad

Duurzaam ondersteunen

In Lelystad wordt samengewerkt met het oog op meer zelfredzame geletterde burgers in de stad; doel is om jezelf te kunnen redden in de geletterde samenleving. Dat vraagt om meer dan een tijdelijke inspanning als er leesproblemen zijn. Het is nodig om in te zetten op duurzame ondersteuning. En dat kán in Lelystad: zorg bij leerlingen kan al vroeg besproken worden, begeleiding kan al vroeg worden ingezet en kan ook worden uitgesmeerd over meerdere jaren, er is ondersteuning voor ouders, voor wijken, bij specifieke vragen bij meertalige leerlingen, leerlingen stromen soepel door naar zorgtrajecten, et cetera. Er zijn preventieve interventies om allerlei steunstructuren rondom de school te versterken en mocht behandeling nodig zijn, dan gaan we uit van maatwerk.

Gewerkt wordt aan de hand van 7 leidende principes:

 1. De ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, scholen, ouders staan centraal
 2. Het verminderen van bureaucratie/administratie door eenvoudige procedures
 3. Deskundigheidsgarantie door richtlijnen van kwaliteitsinstanties te volgen
 4. Standaardisatie-waar-nodig en dialoog-waar-wenselijk
 5. Het lerend vermogen van betrokkenen vergroten door cyclisch te werken
 6. Efficiënte benutting van middelen
 7. Gerichtheid op de zelfredzaamheid van de ander.

Samenwerkingsconstruct

Er is een samenwerking tot stand gebracht waardoor ondersteuning ON3 en ON4/ED alleen nog financieel geschot is. In deze samenwerking zijn onderwijsmensen en zorgmensen verbonden. Verbinding is er ook tussen de verschillende aansturingslagen: kader stellend, strategisch en uitvoerend niveau werken vanuit dezelfde visie aan dezelfde doelen.

In het samenwerkingsconstruct Lelystad participeren: schoolbestuurders, beleidsmedewerkers van de schoolbesturen, vertegenwoordigers vanuit de ib’netwerken/PLG’s, uitvoerders dyslexiezorg en beleidsmedewerkers vanuit de zorgaanbieders, gemeente Lelystad, POLD.

Door deze samenwerking is er:

 • Meer contact met scholen
 • Eenzelfde beleid en visie
 • Meer zicht op verwijzingen, knelpunten, behoeften
 • Meer zicht op de doelrealisatie ON3 en ED
 • Minder scheiding tussen systemen
 • Meer benutting van expertise van zorgaanbieders

Eigenaarschap op de plaats waar het hoort: bij scholen

Klik hier om een filmpje te bekijken, waarin de samenwerking Lelystad wordt uitgelegd.

Succesfactoren samenwerking Lelystad volgens betrokkenen

Stip op de horizon

Met alle partners is doorgesproken hoe de geïntegreerde additionele ondersteuning bij leesproblemen er over vier jaar uit moet zien. Richtinggevend zijn recente theoretische inzichten, zoals ‘dyslexie is een contextueel ontwikkelingsprobleem’, dat Lelystad vertaalt als ‘dat maakt het nodig om de omgeving te betrekken’, ‘dat maakt het nodig om vroegtijdig te signaleren, liefst in de kleutertijd’, ‘dat maakt het nodig om maatwerk te leveren in tijd, intensiteit, en connectiviteit’. Voor de beleidsperiode ’23-’27 zijn door de samenwerkende partners de lijnen per jaar uitgezet en de volgende einddoelen opgesteld:

 1. De meerderheid van de basisscholen in Lelystad (70%) heeft een verwijzingspercentage dyslexie binnen hun prevalentienorm.
 2. De leerkrachten van de Lelystadse basisscholen ervaren gemiddeld meer competentie als het gaat om leesondersteuning op de niveaus 1, 2, 3 en 4: gemiddelde competentiescore (schaal 1 – 5) bij monitor uitvraag (MS Forms/enquête) is respectievelijk: ON1 (4,2); ON2 (3,8); ON3 (3,4), ON4 (3,0).
 3. Alle basisscholen in Lelystad benutten één of meerdere mogelijkheden voor extra leesondersteuning ON3, naar behoefte.
 4. De context rond de leerling is versterkt (rijke leesomgeving) in zichtbare, concrete samenwerkingslijnen en producten/afspraken.
 5. Percentage functionele geletterden bij instap VO is gegroeid naar 50%.
 6. Zelfredzaamheid als sturend principe kan op zijn merites worden beoordeeld.

Jaarplan 2023

Met alle betrokkenen is vanuit het strategisch beleidsplan ’23-’27 een jaarplan voor 2023 gemaakt met  concrete doelen. Enkele daarvan zijn:

 • Alle basisscholen kunnen de zorgaanbieders RID en Zien in de Klas consulteren
 • Voor 10 basisscholen zijn professionaliseringstrajecten (coaching-on-the-job) ON3 beschikbaar
 • Voor leerlingen is in 35 tweetallen extra leesbegeleiding mogelijk
 • POLD is beschikbaar bij vragen over het invullen van het leesdossier
 • Op verzoek van partners uit de doelgroepscholen organiseren we intervisiebijeenkomsten om met elkaar beter te worden in signalering van leesproblemen bij anders/- meertalige leerlingen
 • We organiseren in het najaar opnieuw een leesconvent Lelystad
 • In het najaar ’23 is er een informatiebijeenkomst voor nieuwe leerkrachten/ib’ers
 • De website POLD wordt aangepast: informatie over leesondersteuning wordt toegankelijker
 • Bij de leesondersteuning van leerlingen richten we ons op wat hen helpt om zich te redden in de geletterde samenleving

Communicatie

Voor afstemming zijn er overlegvormen op verschillende niveaus. Klik hier voor het overzicht 2023.