Programmaraad

De programmaraad verbindt, monitort en inspireert de werkvloer voor de uitvoering van passend onderwijs. De programmaraad is het adviesorgaan van de directeur. Op de werkvloer wordt passend onderwijs vormgegeven door de leerkracht. In de programmaraad worden actuele, inhoudelijke en organisatorische vraagstukken voorbereid ter besluitvorming door het bestuur. De uitwerking vindt plaats in de uitvoering van het jaarprogramma (uitwerking van het ondersteuningsplan). De programmaraad heeft een integrale benadering van de realisering van passend onderwijs; oog en oor voor horizontale samenwerking in het kader van een ononderbroken schoolloopbaan maar ook voor een verticale samenwerking met ketenpartners. De programmaraad fungeert als motor voor innovatie en verdergaande professionalisering van de kwaliteit van passend onderwijs.
De leden van de programmaraad zijn directeuren met een missie voor passend onderwijs en dragen daar proactief aan bij. In de programmaraad is een evenwichtige samenstelling van directeuren op profiel, lokale situatie en denominatieve gronden.

De taken van de programmaraad zijn:

  1. Voert de voorgestelde doelen van het ondersteuningsplan uit in verbinding naar de werkvloer.  Actualiseert/monitort de beoogde resultaten periodiek. Het ondersteuningsplan is het gemeenschappelijke referentiekader voor het handelen. De relatie tussen het niveau van de basisondersteuning en de inzet van extra ondersteuning is een belangrijk aandachtspunt;
  2. Initieert en monitort de ontwikkelingen die opgenomen worden in het jaarprogramma en voert deze uit. Het jaarprogramma geeft inzicht in de maatregelen die zijn benoemd als uitvoering van de doelen in het ondersteuningsplan;
  3. Handelt proactief bij het opstellen/initiëren van gewenste besluitvorming van beleidsmaatregelen op strategisch niveau en uitvoerend niveau;
  4. Adviezen worden door de programmaraad aan directeur en bestuur voorgelegd, voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het besluit;
  5. Programmaraad draagt zorg voor samenhang met alle partners op de werkvloer;

Reglement programmaraad:

Reglement programmaraad

Samenstelling programmaraad:

De programmaraad bestaat uit maximaal 8 schooldirecteuren en is een adviesorgaan voor de directeur van het SWV. De directeur zit de programmaraad voor. Een schooldirecteur die namens het schoolbestuur zit, kan geen deel uitmaken van de programmaraad.

Informatie over de programmaraad

Voor informatie over de programmaraad kunt u mailen naar info@pold.nl