Basisondersteuning

Binnen de ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met ketenpartners – wordt het geheel van preventieve en licht curatieve interventies planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau uitgevoerd . Dit is binnen het samenwerkingsverband afgesproken en staat beschreven in de ijkpunten basisondersteuning van de inspectie. Niveau 1 t/m 4 van het schema. Niveau 4 is het grijze gebied tussen wat de school zelf nog kan en wat verder gaat dan de basisondersteuning.

Schoolondersteuningsplan
Van alle scholen wordt verwacht dat zij voldoen aan de basisondersteuning en dat de schoolbesturen hierop toe zien. Het bestuur van het samenwerkingsverband monitort jaarlijks de ontwikkelingen van de basisondersteuning op basis van de indicatoren zorg en begeleiding van de inspectie. Het niveau van de basisondersteuning van elke school wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Ondersteuningsteam
In het ondersteuningsteam van de school zitten de orthopedagoog, de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker. Scholen kunnen zelf dit team uitbreiden met professionals die nodig zijn om de hulpvraag te beantwoorden. Ondersteuning en interventies in de basisondersteuning worden door de schoolbesturen zelf georganiseerd. Er worden ook interventies gezamenlijk georganiseerd vallend onder de basisondersteuning. Dit wordt bijvoorbeeld verzorgd door de ambulante begeleiding van het SBO of bijvoorbeeld door Triade ( Sterk in de klas).

In het grijze gebied tussen de basisondersteuning en de extra ondersteuning arrangeert het Onderwijsloket ook maatwerk arrangementen. Dit noemen we extra ondersteuning omdat dit de basisondersteuning overschrijdt.