Aanmelden bij een school

Heeft u een school gevonden voor uw kind? Het schoolbestuur van de school waar de leerling wordt aangemeld heeft zorgplicht.

 • Aanmelding door ouders:
  Ouders melden hun kind minimaal 10 weken voor de aanvang van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Van ouders wordt verwacht dat zij bij de aanmelding aangeven of hun kind naar verwachting extra ondersteuning nodig zal hebben.
 • Beslissingstermijn school:
  Na aanmelding heeft de school (in formele zin het schoolbestuur) 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling.
 • Verlenging beslissingstermijn:
  De beslissingstermijn van 6 weken kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. In die periode (max. 10 weken) doet de school onderzoek en beoordeelt de school of zij de extra ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft.
 • Einde beslissingstermijn:
  Wanneer het schoolbestuur na 10 weken nog geen besluit heeft genomen dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing totdat de school (in formele zin het schoolbestuur) een goede plek voor de leerling heeft gevonden.
 • Geschil over de beslissing:
  Als ouders het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing van de school kunnen ze een beroep doen op ondersteuning van een onderwijsconsulent (kosteloze bemiddeling vanuit landelijke instelling die door OCW wordt bekostigd) of een geschilprocedure starten bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
 • Inschrijving:
  Na een positieve beslissing van de school volgt een formele inschrijving.