Voor scholen

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet en ons samenwerkingsverband wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om de leerlingen zo veel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar extra ondersteuning.

De basisondersteuning is een verantwoordelijkheid van de scholen en schoolbesturen. Op het niveau van de extra ondersteuning kan het Onderwijsloket binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs lelystad Dronten een rol spelen.