Bezwaarprocedures

Passend onderwijs maakt scholen en schoolbesturen verantwoordelijk om voor elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat doen ze in nauw overleg met ouders. Ook als ouders tijdig en volledig betrokken zij, kunnen er verschillende inzichten ontstaan over de vraag wat een kind nodig heeft en hoe die ondersteuning het best geboden kan worden. Er zijn danmogelijkheden om bezwaar te maken.

Bezwaar toelating en verwijdering

Het schoolbestuur beslist over toelaten of verwijdering van een leerling. Als ouders het niet eens zijn met een beslissing kunnen zij gebruikmaken van de regeling van bezwaar. Alle schoolbesturen hebben een eigen klachten en bezwaarprocedure. Informatie hierover is te vinden in de schoolgids en via het betreffende schoolbestuur. Vanaf de invoering van de wet op passend onderwijs per 1 augustus 2014 kunnen ouders en het schoolbestuur een geschil voorleggen aan de Tijdelijke geschillencommissie voor toelating en verwijdering. Deze onafhankelijke instantie geeft een oordeel over het genomen besluit.

Als deze procedure niet naar tevredenheid is, kunnen ouders het besluit van het schoolbestuur ook nog voorleggen aan de rechter; voor het bijzonder onderwijs de civiele rechter en voor het openbaar onderwijs bij de bestuursrechter.

Bezwaarprocedure SWV over toelaatbaarheid S(B)O

Het samenwerkingsverband (SWV) beslist of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal (basis)onderwijs, ook wel S(B)O. Het besluit over het al dan niet toelaten kan zowel door ouders als door het schoolbestuur worden aangevochten. Het SWV is verplicht het gemotiveerde bezwaarschrift voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie. Na het advies heroverweegt het SWV het besluit.

Ook hier geldt dat ouders daarna nog naar de rechter kunnen gaan.