Ondersteuningsniveau 3 in Lelystad

Algemene beschrijving

In Lelystad is voor scholen collectief een pakket beschikbaar gesteld om ON3 te versterken: het programma ON3-OAB (vergoed vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid). De zorgaanbieders bieden hierbij hun expertise en kennis aan, naast hun taken in de vergoede dyslexiezorg (ON4/ED). Doordat de zorgaanbieders zowel actief zijn bij ON3 als bij ernstige dyslexie kunnen we de leesondersteuning meer integraal en als een continuüm benaderen: leerlingen langer volgen, aangedragen overkoepelende knelpunten van scholen oppakken, ouders eerder betrekken, leerlingen eerder begeleiding geven, onderwijsgevenden professionaliseren.

Interventies (preventieve diensten)

Er is een pakket van 6 interventies om knelpunten van scholen bij ON3 op te pakken. Dit aanbod wordt vanuit een subsidieregeling van de gemeente Lelystad vergoed en kan dus kosteloos worden benut. Ook de andere schoolbesturen in Lelystad kunnen hiervan profiteren.

Het gaat om deze interventies:

  1. Versterken van onderwijsprofessionals (training en coaching-on-the-job)
  2. Versterken van schoolteams, ib’ers, wijken (consultatie)
  3. Versterken van individuele leerlingen met serieuze leesproblemen (begeleiding)
  4. Versterken van ouders, die kinderen hebben met leesproblemen (informatie, lotgenotencontact)
  5. Versterken van scholen, die te maken hebben met veel anders-/meertaligheid (informatie, intervisie)
  6. Versterken van de doorgaande lijn (vroegschools en voortgezet onderwijs)

Wat betekent dit concreet? Klik hier voor een overzichtelijke tabel.

Voor vragen over deze interventies: mail Ellen Gommer (e.gommer@pold.nl) of Joyce Couprie (j.couprie@pold.nl)

Relevante documenten ON3

Bekijk onderstaand wie de zorgaanbieder voor jouw school is. Mocht de contactpersoon je onbekend zijn, mail dan naar Ellen Gommer (e.gommer@pold.nl) of naar info@zienindeklas.nl; info@rid.nl

WijkSchool   
NO Zien in de KlasLaetare Vuurtoren Al Ihsaan Ichthus Vogelveste  SBOOptimist Regenboog Timotheüs Wingerd
NW Zien in de KlasWindroos Boeier Mozaïek Albatros LepelaarKring Toermalijn Grundel Finnjol HBS (SO)
ZO RIDHorizon Driemaster Brink Poolster ’t Schrijverke
Kei SBO
Driestromenland 3sprong Lispeltuut Meander Helmstok
ZW RIDSchakel Tjalk TjotterWarande Sluis Triangel

Klik hier voor het toestemmingsformulier dat je nodig hebt om interventie 3 aan te vragen.