Monitor Lelystad

Visie

Er is in 2021 door de partners onder leiding van POLD een eigen Monitor Leesondersteuning Lelystad ontworpen. Daarmee is het mogelijk gemaakt om jaarlijks zicht te krijgen op behoeften van leerkrachten en scholen. Daarmee kan ook de inzet van alle extra’s op ON3 worden geëvalueerd: welke scholen maken er gebruik van en hoe zien we het effect ervan terug. Daarmee moet op den duur ook effect zichtbaar worden in verwijzingen ON4/ED van scholen. In algemene zin moet de monitor de vraag beantwoorden of er aan de juiste knoppen wordt gedraaid en wat kan worden geleerd over ondersteuning aan leerlingen en professionals.

Werkwijze

Er wordt voor de Monitor Leesondersteuning Lelystad gebruik gemaakt van 4 soorten bronnen. Alle werkwijzen en routes zijn zo opgesteld, dat ze AVG-proof zijn.

1. Datasysteem gemeente Lelystad

Het delen van leerling gegevens kan pas na toestemming van ouders/school en verloopt via de beschermde omgeving Digidoor. Zo kan een leesdossier veilig van POLD naar de zorgaanbieder. Daarnaast vindt berichtenverkeer plaats tussen de gemeente Lelystad en de zorgaanbieders, ook in een veilige omgeving. Het aantal trajecten voor aanmelding, diagnostiek en behandeling wordt bijgehouden.

2. MS Forms per interventie

Elk traject ON3 wordt afgesloten met een MS Forms/interventie. Deze wordt tijdens de laatste sessie, anoniem én online, door de school (leerkracht, ib’er) ingevuld. De gegevens komen rechtstreeks bij POLD terecht en worden benut om bruikbaarheid en effecten van de interventie te evalueren. Het invullen van de 4 vragen kost slechts enkele minuten tijd. Het gaat om: een algemeen beoordelingscijfer, opbrengst voor de leerling en voor de leerkracht/school en de wensen voor het vervolg.

3. Jaarlijkse uitvraag monitor leesondersteuning (ib’ers + leerkrachten groep 3 tot en met 6)

De jaarlijkse uitvraag onder alle scholen in Lelystad omvat brongegevens en een peiling onder leerkrachten groep 3 tot en met 6. De verzoeken worden uitgezet op 1 oktober van het lopende jaar, zodat analyses kunnen worden meegenomen in de jaarlijkse Monitor Leesondersteuning Lelystad.

  • De ib’ers vullen brongegevens in een eigen deel-Excel in. Het betreft: aantallen leerlingen in de groepen 2 t/m 6, aantallen leerlingen in ON3 en ON4, gebruik van leesmethoden en compenserende middelen. Aantallen zijn openbaar en zijn ook bij DUO op te vragen. Omdat Lelystad oktober als peildatum aanhoudt worden actuele gegevens verzameld; dat komt de betrouwbaarheid ten goede. De ib’ers communiceren met POLD via de mail. In 2022 deed ruim 90% van de ib’ers mee aan de uitvraag.
  • De leerkrachten groep 3 t/m 6 vullen een kleine enquête in (MS Forms/enquête). Daarin wordt hen gevraagd hoe ze zich verhouden tot de verschillende ondersteuningsniveaus.  Omdat de leeftijd van de leerlingen leidend is kan deze MS Forms ook door het SBO worden ingevuld.

4. Invulsjablonen POLD en ZA op leerling niveau en schoolniveau

Gemeente Lelystad, POLD en ZA werken elk kwartaal de Monitor Leesondersteuning Lelystad bij binnen een beschermde Teams-omgeving. Zo kunnen leerlingen worden gevolgd, die voor langere tijd behandeling krijgen. Zo kunnen doorlooptijden gemonitord worden. Zo kunnen ook redenen voor afronding worden geanalyseerd.

Highlights en effecten

De Monitor Leesondersteuning Lelystad 2022 liet onder andere het volgende zien:

  • De extra ondersteuning in de vorm van ON3-interventies, wordt gewaardeerd met een ruime 8.
  • In 2022 zijn ruim 100 leerlingen bij de poortwachter POLD aangemeld voor vergoede dyslexiezorg. Dit is een fors aantal. Het lijkt voor scholen in Lelystad een flinke kluif om na corona te onderscheiden welke leerlingen nu waarschijnlijk ernstige dyslexie hebben en welke hiaten gevolg zijn van gemiste oefening.
  • Het aantal leerlingen dat dyslexiezorg ontvangt daalt Lelystad-breed langzaam richting de prevalentienorm.
  • Gemiddeld ervaren leerkrachten zich competenter dan in 2021 om leesonderwijs (ondersteuningsniveau 1) en de verlengde instructie (ondersteuningsniveau 2) te verzorgen.
  • Ondersteuningsniveau 3 is versterkt: Op de schaalvraag (1-5) naar competentiebeleving geven de leerkrachten hier gemiddeld nu een 3.
  • Wat er met leerlingen gebeurt zodra zij dyslexiebehandeling ontvangen, onttrekt zich nog vaak aan het zicht van leerkrachten. Meerderen vinden het lastig om deze zorg goed in te bedden in hun dagelijkse klaspraktijk.