Ouders en medezeggenschap

Ouders hebben op twee manieren inspraak op de wijze waarop het Samenwerkingsverband (SWV) is vormgegeven:

  • via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad (MR) van een individuele school heeft op het schoolondersteuningsprofiel;
  • via deelname in de ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband.

In de wetgeving passend onderwijs is opgenomen dat elk SWV een OPR moet inrichten. In de wet is opgenomen dat het ondersteuningsplan ten minste een keer per vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Het is aan de OPR om met een kritische blik naar het ondersteuningsplan en de uitvoering te blijven kijken. Om het proces goed te kunnen volgen worden enkele malen per jaar verschillende thema’s en de begroting besproken. Op die wijze blijft de OPR goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en de voortgang. Ook kan de OPR gebruik maken van het initiatiefrecht, omschreven in artikel 6 van de wet op de medezeggenschap. De OPR bestaat uit 50% vertegenwoordiging vanuit het personeel van de scholen en 50% vanuit een vertegenwoordiging vanuit de ouders van de leerlingen op deze scholen.

Voor de medezeggenschapsorganen geldt bespreekrecht, informatierecht enzovoort. Kijk voor meer informatie op de website van het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs .