Rechten en plichten

Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouder en school komen de ontwikkeling van uw kind ten goede. Scholen en ouders hebben elkaar nodig bij het vormgeven van passend onderwijs. Ouders worden intensief betrokken op alle niveaus van ondersteuning binnen de school en het samenwerkingsverband. Ouders zorgen ervoor dat de benodigde informatie van hun kind die nodig is op school beschikbaar is.

Ouders als educatief partner

Binnen de werkwijze op school (via het handelingsgericht werken) bent u als ouder een gelijkwaardige partner. Bij uitstek bent u ervaringsdeskundige, want u kent uw kind goed. Bij de gesprekken met betrekking tot ondersteuning binnen de school bent u erbij als ervaringsdeskundige en wordt er gezamenlijk een plan gemaakt. In de schoolgids vindt u afspraken over hoe de ouders betrokken worden bij de aanvraag van extra ondersteuning. Kijk op de website van school of vraag ernaar bij de leerkracht van uw kind.

De school mag van u als ouder verwachten dat u de school informeert over zaken thuis. In openheid en respect met elkaar omgaan is een natuurlijke wisselwerking tussen school en ouders. Het samenwerkingsverband zal toezien op de betrokkenheid van ouders. De zienswijze van ouders wordt dan ook als zeer belangrijk geacht. Daarbij kunnen ouders het Onderwijsloket ook vragen stellen.

Rechten van ouders

Een aantal waarborgen is er voor ouders vastgelegd waaronder: