Aanvraag extra ondersteuning

Indien de onderwijsbehoeften meer vragen dan de basisondersteuning kan bieden is het mogelijk extra ondersteuning aan te vragen. Dit kan bestaan uit consultatie of handelingsgericht onderzoek & advies en op maat arrangementen.

Voor de aanvraag hanteert het samenwerkingsverband de volgende werkwijze:

Check

 • Check eerst of er sprake is (geweest) van extra ondersteuning vanuit uw school(bestuur).
 • Welke ‘eigen’ interventies vanuit uw school(bestuur) zijn gedaan?
 • Bespreek uw hulpvraag in het ondersteuningsteam/basisteam en spreek af wie de casuscoördinator is.
 • Is er extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband nodig/gewenst?
 • Zijn ouders betrokken en is er toestemming aan ouders gevraagd.

 Extra ondersteuning aanvragen

In behandeling (komen tot plan van aanpak binnen 2 weken)

 • De begeleider bekijkt de ondersteuningsvraag en bevestigt de ontvangst automatisch via DigiDoor-zorg, aan de aanvrager.
 • Uw ondersteuningsvraag wordt altijd geregistreerd op naam van de school/schoolbestuur en op naam van het kind inclusief BSN nummer. Registratie vindt plaats in CAAR, het beveiligde administratiesysteem van het samenwerkingsverband.
 • De begeleider beoordeelt de ondersteuningsvraag.
 • Indien de ondersteuningsvraag onduidelijk is of op basis van de ondersteuningsvraag geen mogelijkheid is om extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband aan te vragen, neemt de begeleider contact op met de aanvrager.
 • Na de eerste screening verwijst de begeleider door naar de op de ondersteuningsvraag afgestemde en beschikbare specialist.
 • De specialist gaat in gesprek met aanvrager, ouders en overige betrokkenen.
 • De specialist maakt een plan van aanpak met doelen, een tijdspad, wie de uitvoering gaat doen en de evaluatie en bespreekt deze met school en de ouders.

In behandeling (uitvoering, tijdsduur is op maat en wordt bepaald door de specialist)

 • De specialist die uitvoering gaat geven aan het plan van aanpak gaat aan de slag.

 Evaluatie, afronding en nazorg

 • De evaluatie vindt plaats op basis van het plan van aanpak dat voor de extra ondersteuning wordt gemaakt.
 • Bij afronding van de extra ondersteuning informeert de specialist, de aanvrager altijd per mail. Ook als er sprake is geweest van telefonisch contact.
 • Wij vragen dan uw bevestiging van ontvangst en akkoord op de inhoud. Zo kunnen we de hulpvraag vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid afronden.
 • Het dossier wordt gesloten in onze administratie.