De rol van de ondersteuningsplanraad (OPR)


Datum:

De OPR is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten, speelt een belangrijke rol in het vormgeven van passend onderwijs. Binnen de OPR zijn leerkrachten en ouders van scholen binnen het Samenwerkingsverband vertegenwoordigd. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de MR/GMR. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en adviesrecht.

Terugblik 2023 en vooruitblik

Ondersteuningsplan

De OPR heeft intensief gewerkt aan het Ondersteuningsplan 2023-2027. Gesprekken met besturen, ouders en leerkrachten resulteerden in duidelijke doelen. Deze doelen hebben directe invloed op het schoolondersteuningsplan (SOP) van uw school.
Speerpunten zijn: 

  • Verbinding zoeken
  • Krachten bundelen en expertise uitwisselen

Speerpunten OPR komende vier jaar

N.a.v. het ondersteuningsplan richt de OPR zich de komende vier jaar op de volgende speerpunten:

  • Dekkend thuisnabij aanbod: de OPR doet een beroep op het gehele netwerk om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen een goede onderwijsplek is, zo thuisnabij mogelijk.
  • Samenwerking onderwijs en jeugdzorg: De OPR wil goed geïnformeerd worden t.a.v. de voortgang van de samenwerking tussen de gemeenten en POLD.  

Kijk voor meer verdieping op: https://www.pold.nl/ondersteuningsplan_2023_2027/

Nieuwe raad van toezicht-leden, één lid benoemd op voordracht OPR

De raad van toezicht van POLD heeft twee nieuwe leden verwelkomd. Eén van hen was nauw betrokken bij de oprichting van het samenwerkingsverband, de andere persoon heeft expertise in het onderwijs en het zoeken naar verbinding. Laatstgenoemd lid is op voordracht van de Ondersteuningsplanraad (OPR)benoemd.

Denk mee! Versterken van de verbinding OPR, MR en GMR

Een goede samenwerking/verbinding tussen GMRMR en OPR is van belang. De GMR fungeert als brug tussen MR en OPR. Bekendheid van de OPR vergroten bij ouders en leerkrachten is essentieel. De MR en GMR moeten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het SWV. Samenwerking en transparantie zijn de sleutel tot succes! 

Denk mee met de OPR hoe deze verbinding vorm te geven!

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jolanda Klein Swormink, voorzitter OPR via e-mailadres info@pold.nl