Generieke korting  voor samenwerkingsverbanden


Datum:

Medio februari heeft minister Wiersma de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om samenwerkingsverbanden generiek te korten op hun bekostiging. Het blijft onduidelijk welke impact dit heeft op de bekostiging van POLD, de duidelijkheid komt in september. Wij zijn het eens met de minister dat Passend Onderwijs vraagt om een passende besteding van onze middelen. Dat kan alleen door transparant te zijn over hoe het geld wordt ingezet. We maken in onze programmabegroting duidelijk of het geld volgens het ondersteuningsplan wordt verdeeld, overeenkomstig wordt besteed en of daar transparant verantwoording wordt afgelegd, oftewel zijn de ondersteuningsmiddelen ten goede gekomen aan de leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. POLD heeft een gezonde financiële positie en wil de komende jaren ervoor zorgen dat de reserves dalen naar het niveau dat noodzakelijk is om de risico’s te kunnen afdekken. We begroten als gevolg daarvan fors negatief. We voorkomen dat er sprake is bovenmatige reserves.

Wij betreuren het zeer dat hij dit besluit heeft genomen zonder eerst met de samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan. Een dergelijke ingrijpende beslissing maakt het voor samenwerkingsverbanden heel moeilijk om te blijven investeren in inclusief onderwijs. De effecten daarvan zijn niet alleen groot voor kinderen en jongeren, maar ook voor professionals die zich dagelijks inspannen om ontwikkelkansen voor de jeugd te vergroten. Een besluit dus met verstrekkende gevolgen. Wij hopen dat de minister dit moment aangrijpt om met ons in gesprek te gaan.