Landelijke kennisfestival “Lees en tel mee” (voorheen: dyslexiecongres Lexima)


Datum:

POLD is voor de zomervakantie door de organisatoren van het festival ‘Lees en tel mee’ gevraagd om iets te vertellen over het programma ‘leesondersteuning’ in Lelystad. Hoe ziet het eruit? Hoe is het tot stand gekomen? Wat zijn de succesfactoren en de valkuilen? Wat levert het op?

Samen met de twee zorgaanbieders RID en Zien in de Klas en de beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugdhulp van de gemeente Lelystad togen we naar Zeist, waar we 13 oktober op het terrein van de KNVB vol enthousiasme vertelden over de grote stip op de horizon, een samenleving van zelfredzame, geletterde burgers; en hoe de integrale benadering van het programma leesondersteuning daartoe bijdraagt. In de zaal zaten onderwijsprofessionals, zorgaanbieders en partners vanuit de onderwijsondersteuning. Ze hadden natuurlijk niet voor niets voor deze workshop gekozen en wilden graag weten hoe zij iets dergelijks zelf van de grond zouden kunnen krijgen.

Na afloop kwamen individuele vragen aan bod en werden er tips uitgewisseld. Lelystad heeft laten zien dat het mogelijk is om te werken aan een continuüm van leesondersteuning (alle ondersteuningsniveaus) en daarbij gemeente, schoolbesturen en samenwerkingsverband te verbinden, vanuit eenzelfde visie. Cruciale succesfactoren, die genoemd zijn: een onafhankelijke partij die aanjaagt, gelooft in de aanpak en verbindt, een gezamenlijk gedragen visie en een open lerende houding van iedereen.

Stand van zaken Lelystadse Leesmonitor en Leesondersteuning

In oktober jl. is voor de 3e keer de Lelystadse Leesmonitor uitgezet. Deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens zijn heel belangrijk om te bepalen of we de juiste aanpak inzetten en wat de  effecten zijn van de inzet die we gezamenlijk leveren. Komen we met de interventies tegemoet aan de hulpvragen van de leerlingen, de leerkrachten, de scholen en de ouders?

De monitor bestaat uit enkele kwantitatieve gegevens die door de IB’ers worden aangeleverd en een korte vragenlijst voor de leerkrachten van de groepen 3 t/m 6. De inzendtermijn is gesloten maar als het nog niet gelukt is om jouw input aan te leveren, neem dan gerust even contact op want ook jouw mening telt!

In de vorige nieuwsbrief stonden de 5 leesondersteuning interventies overzichtelijk in een tabel uitgewerkt. Voor degene die deze heeft gemist, staat de tabel hieronder nog een keer. Ten aanzien van de interventies 4 en 5 is op te merken dat de zorgaanbieders en de zogenaamde doelgroep scholen afspraken hebben gemaakt over de manier waarop dit vorm krijgt. Dit is inmiddels in uitvoering!

Wat je moet weten over de interventies 1 t/m 5

 interventieinhoudprocedurevoorwaardelooptijd
1Training en coaching on the jobDeskundigheidsbevorde-ring: wat doet ertoe bij de leesondersteuning op niveau 3? Bestemd voor leerkrachten, onderwijsassistenten, mensen die ON3 uitvoeren in de school.Aanmelding loopt via beleids-medewerker van de stichtingMinimaal één periode ON3 geboden voor 12 scholen12 weken, gedurende de coaching
2ConsultatiesBrede kennis- en expertise injecties naar behoefte. Ook beantwoording vragen op school- of wijkniveauZorgaanbieder neemt initiatiefInvullen vragenlijst voor alle scholen4 contact-momenten per jaar
3Intensieve leesboost in tweetallenIntensieve maatwerk leesondersteuning, 1 of 2 keer per week door zorgaanbieder plus dagelijks oefeningen thuisAanvraag via digidoor met LOVS en geëvalueerde handelingsplannen zonder de dyslexievragenlijstCriteria voor aanmelding ED12 weken behandelen
4Ouderbetrok-kenheidOuders versterken in het ondersteunen van hun kinderen bij leren lezen, door ouderbijeenkomsten en individuele benaderingOntwikkelen platform voor ouders; school en ZA trekken samen op in de ondersteuning van oudersGekoppeld aan interventie 1 en 3.12 weken
5Meertalig-heidLeesproblemen bij NT2 leerlingen adresseren en hen adequaat ondersteunenInterne en externe deskundigen komen met toolkit en plannen bijeenkomsten.Commitment doelgroep-scholen4 contact-momenten per jaar

Vooruitblik 2023

Om ook in 2023 aan de hulpvragen van leerlingen, leerkrachten, scholen en ouders tegemoet te komen is op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau overleg gevoerd. De verwachting is, dat de interventies 1 t/m 5 in 2023 kunnen worden gecontinueerd.
Verder zal POLD in samenwerking met de zorgaanbieders in het voorjaar weer een leesconvent organiseren. We gaan we ervan uit dat dit fysiek kan plaats vinden, waarschijnlijk op meerdere locaties. Er zal in ieder geval aandacht zijn voor protocol 3.0, dossiervorming, vroegsignalering, ouderbetrokkenheid en meertaligheid. De data en de vorm zullen tzt via de website van POLD worden gecommuniceerd. Hou deze dus in de gaten.