Lelystad-brede Integrale Monitor leesproblemen en dyslexie 2021


Datum:

POLD monitort al jaren in opdracht van de gemeente Lelystad de cijfers EED.  Per 2021 is deze monitoring – mede in opdracht van de gezamenlijke schoolbesturen – gekoppeld aan de interventies op ondersteuningsniveau 3 (ON3), de specifieke leesbegeleiding in kleine groepjes leerlingen.

Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens vanuit DUO, scholen en zorgaanbieders. Voor de kwalitatieve gegevens, geven de leerkrachten van de groepen 3 t/m 6, jaarlijks hun kijk op leesondersteuning middels een beknopte vragenlijst en worden ook de afzonderlijke interventies met een paar vragen geëvalueerd. Het invullen ervan geeft richting bij het kiezen van toekomstige investeringen.

Deze integrale monitor (ondersteuningsniveau 3 én dyslexie) geeft duidelijk inzicht welke ondersteuningsbehoeften er zijn op school-, school bestuurlijk -, wijk- en stadsniveau.

Enkele elementen uit de analyse over 2021:

  • De verbinding tussen onderwijs en dyslexiezorg is verbeterd en levert meerwaarde op.
  • De huidige interventies ON3 om leesproblemen te adresseren, voorzien in een behoefte op scholen.
  • Zoek naar mogelijkheden om de ondersteuning door ouders te verbeteren.
  • Zoek naar mogelijkheden om leesproblemen bij leerlingen die opgroeien in een niet-Nederlandstalige omgeving eerder te adresseren en hen adequaat te ondersteunen.

Dyslexieprotocol 3.0 vanaf januari 2022

In de nieuwsbrief van december 2021 is toegelicht waarom het protocol EED is aangepast. In de kern komt het erop neer, dat er minder nadruk komt te liggen op de enkelvoudigheid. Geconstateerd is, dat bij veel leerlingen met dyslexie ook sprake is van bijkomende zorgen (meestal: aandacht, prikkelbaarheid, gedrag).

Het nieuwe dyslexieprotocol 3.0, dat in januari 2022 is ingegaan, biedt meer mogelijkheden om ook deze leerlingen met bijkomende problematiek te ondersteunen. Er komt meer maatwerk in de behandeling. Hiermee worden de ernst en de hardnekkigheid de belangrijkste criteria voor aanmelding voor de vergoede dyslexiezorg: het komt meer aan op wat scholen doen en EED wordt ED.

Ook wordt aanmelding op ‘alleen achterblijvende prestaties met spelling’ niet meer mogelijk. De nieuwe aanvraagformulieren voor ED zijn te vinden op de website van POLD. Zie voor meer informatie: nieuwsbrief POLD (dec.’21) en website NKD.