Ondersteuningsplanraad (OPR) POLD


Datum:

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat sinds de oprichting van het samenwerkingsverband en kan gezien worden als het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband POLD. De OPR bevat momenteel 11 leden waarvan 7 mensen uit de personele geleding en 4 mensen uit de ouder geleding. Gestreefd wordt naar een evenwichtige bezetting met een stemverhouding die in balans is. Er is momenteel ruimte voor 2 leden van de oudergeleding van Eduvier Onderwijsgroep en Stichting Noor.

Medezeggenschap geldt met name op de grote onderwerpen zoals de begroting en het Ondersteuningsplan. Toch blijft het hier niet bij. De OPR wil aan de voorkant werken en houdt zich bezig met thema’s zoals thuiszitters, de jeugdzorg en hoogbegaafden.

De OPR heeft de afgelopen jaren leden zien gaan en komen. Om de continuïteit van de OPR te waarborgen heeft de OPR in het jaar 2021 een rooster van aftreden opgetekend. Om functioneel te kunnen werken in de toch al kostbare tijd die het onderwijs heeft, is besloten om de OPR te organiseren in vijf werkgroepen te weten;

  • Ander SWV-OPR en VO
  • Dekkend aanbod
  • Financiën
  • Jeugdzorg
  • Kwaliteit

De werkgroepen hebben individueel hun doelen opgesteld en vastgelegd en bestaan uit minimaal 2 en maximaal 4 leden. Werkgroepen bereiden buiten de reguliere vergaderingen om agenda punten voor en koppelen dit in vergaderingen terug aan de mede OPR-leden. Ruimte voor discussie wordt ingepland. Besluitvorming vindt doorgaans plaats in de vergaderingen maar er wordt ook wel eens afgesproken dit via de mail te laten plaatsvinden in het geval dat het geen discussie betreft.

Vanuit een scholingsbijeenkomst in januari 2022 is door de OPR besloten een startvergadering in te plannen voor elk aankomend schooljaar waarin wordt vastgelegd welke thema’s behandeld gaan worden en waar werkgroepen mee aan de slag gaan. De vergaderplanning kenmerkt zich door het onderscheid tussen informele vergaderingen en reguliere vergaderingen. De informele vergaderingen worden gebruikt voor onderlinge werkgroep terugkoppelingen en discussie punten. Op de reguliere vergaderingen wordt de directeur van het SWV uitgenodigd en/of eventuele andere medewerkers van het stafbureau.

Agenda overleggen vinden plaats met de directeur van het SWV-POLD, de managementassistent, vice voorzitter en voorzitter van de OPR.

Wij hebben momenteel een vakkundige groep mensen waaronder veel IB-ers die hun voelsprieten goed hebben zitten binnen hun organisaties. De groep is ontwikkelingsgericht en vooral op zoek naar hoe de beschikbare tijd zo functioneel mogelijk in te delen en daarbij ook nog eens te zoeken naar situaties waarop wij invloed kunnen hebben. Dit is een ingewikkelde zoektocht geweest die nog steeds niet over is. Wel heeft de OPR het gevoel van belang te kunnen zijn in haar rol als kritisch medezeggenschapsorgaan en spiegel voor het samenwerkingsverband. Komende tijd wordt gebruikt om informatie te halen bij de achterban en te kijken hoe wij het beste informatie kunnen delen met de achterban teneinde elk kind binnen POLD op de juiste plek te krijgen voor zover dat nog niet het geval is.

Wil je weten wie er in de OPR zitten of heb je belangstelling en wil je een keer aansluiten, laat het weten en stuur een mail naar info@pold.nl

E. Oosting, voorzitter OPR POLD