IB bijeenkomst Dyslexie 24 september 2018


Datum:

Bij deze inhoudelijke bijeenkomst over lees-/spellingproblemen en dyslexie waren naast intern begeleiders, ook taal-/leescoördinatoren, leerkrachten en dyslexiespecialisten van het SWV aangeschoven.

Vanuit de dyslexiemonitors,  de gesprekken in de werkgroep dyslexie-onderwijs en de andere overlegorganen lijkt er duidelijk behoefte te zijn aan een brede aanpak van lees-/spellingproblemen en dyslexie. Na een duidelijke begripsafbakening en standpuntbepaling kwam o.a. aan de orde:

  • het belang van goede, effectieve leesinstructie
  • het belang van leeskilometers
  • het belang van de juiste interventies
  • het belang van leesmotivatie

In vier groepen hebben de aanwezigen gesproken over de ondersteuning die geboden wordt op de scholen, de wijze waarop dit is georganiseerd, welke knelpunten er zijn en welke kansen er liggen. Bijna alle scholen in Lelystad zien de invoering en doeltreffende implementatie van BOUW! als helpend. De aanwezige scholen zouden hiervoor graag middelen vrijgemaakt zien en zijn geïnteresseerd in de projectvoorstellen die hiertoe bij de LEA-conferentie zullen worden ingediend.

Onderstaande foto’s geven een weerslag van de gesprekken die in de vier kwadranten zijn gevoerd.

  

  

Via onderstaande link vindt u de presentatie zoals deze is vertoond.

24-09-2018IB-Netwerkbijeenkomst dyslexie

Zie verder de nieuwsbrief Dyslexie elders op de website.

Wij vragen u om onderstaand evaluatieformulier in te vullen:

Evaluatie Ib bijeenkomst Dyslexie

  • Uw gegevens