Inspectiebezoek POLD


Datum:

Het onderzoek van de inspectie is afgerond. De inspectie onderzoekt bij samenwerkingsverbanden of er voldoende kwaliteit wordt gerealiseerd en of het samenwerkingsverband goede samenwerking blijft verzorgen rond passend onderwijs. Vorige keer bij het onderzoek zijn tekortkomingen benoemd t.o.v. de kwaliteitszorg en onderwijsresultaten.

Na het inspectiebezoek  in 2019 hebben we verder gewerkt aan onderwijsresultaten en kwaliteitszorg & ambitie. Wij zijn verheugd dat de inspectie de resultaten daarvan ziet en heeft vastgesteld dat de sturing op het dekkend aanbod en kwaliteit & ambitie voldoende zijn.  

M.b.t. Onderwijsresultaten:

We hebben op constructieve wijze het gesprek gevoerd over de impact binnen het dekkend aanbod als er sprake is van een zwakke (SBO) school. Binnen POLD hebben we afspraken gemaakt om de dialoog over het aanbod scherper te voeren. Wij zijn blij dat we hebben kunnen aangeven welke stappen we binnen ons netwerk hebben gezet m.b.t. de begeleiding van onze SBO en SO scholen en onze thuiszittersaanpak.

M.b.t. Kwaliteitszorg en ambitie :

De afgelopen twee jaar hebben we veel tijd en inzet geleverd om vanuit een nogal versnipperende verzameling van data heel gericht ons kwaliteitsinstrument in te richten. De doelen en speerpunten vanuit het Ondersteuningsplan: We realiseren SAMEN thuisnabij Passend onderwijs zijn verwerkt aan de hand van activiteiten met indicatoren. Deze kunnen nu systematisch worden gevolgd. Onze aanpak is meetbaar en gekoppeld daaraan bespreekbaar gemaakt. We zijn blij dat de inspectie dit ook vaststelt en het proces om te borgen voortgezet kan worden.

Kortom, het rapport is helder. Het is fijn dat de inspectie de positieve ontwikkelingen vaststelt en op constructieve wijze benoemt.  Klik op de link als je het gehele inspectierappport wilt lezen.

Doorontwikkeling van de ingezette koers is een belangrijk speerpunt voor het bestuur. SAMEN realiseren wij thuisnabij Passend Onderwijs in Lelystad en Dronten.