Netwerkbijeenkomst 11 april 2019 Dronten


Datum:

Elk kind een passende onderwijsplek

Het lijkt een open deur dat goed samenwerken het succes van passend onderwijs bepaalt. Toch lijkt samenwerken niet altijd vanzelfsprekend, laat staan succesvol. De basis is “Elkaar leren kennen”.

 • Wie willen we allemaal leren kennen?
 • Wie moet ons kennen?
 • Wat moeten ze van ons weten?
 • Hoe bereiken we iedereen?
 • Spreken we allemaal dezelfde taal?

2019-04-11 prezi netwerkbijeenkomst Dronten

Mededelingen:

 • Ondersteuningsplan 2019-2023
 • Uiterste datum inleveren aanvraag TLV – 15 mei 2019
 • De AV1 wordt planmatig ingezet om kinderen die door omschreven oorzaak thuis zijn komen te zitten in staat te stellen contact te houden met de klas en waar mogelijk onderwijs te volgen.

https://www.ad.nl/binnenland/droom-van-ernstig-zieke-psv-fan-14-komt-uit-door-robot-alsnog-live-bij-wedstrijd~ad5400f0/

 • Jaarplanning 2019-2020

Jaarplanning 2019-2020 def

Onderwijs aan zieke leerlingen

Sabine Timmers en Marit Helmholt hebben een presentatie verzorgd.

presentatie ozl

       

O&O&O

Nina Mast vertelt de stand van zaken:

Tijdens de netwerkbijeenkomst is er een korte update gegeven rondom de stand van zaken van O&O&O, op weg naar een dekkend netwerk.

In november, december 2018 en januari 2019 zijn bijna alle scholen gevisiteerd. De vraag die door middel van de visitaties beantwoord moest worden is: Wat zijn de wensen en behoeften van scholen rondom het basisteam? Wat kunnen zij zelf en wat is er aanvullend nodig? Er ontstond een eenheid over de voorwaarden (zichtbaarheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen, daadkracht, continuïteit en professionaliteit). Echter, over de inzet per eiland ontstond geen eenduidige lijn. De stap om voor nu te differentiëren per eiland is te vroeg, er zijn te veel verschillen binnen besturen en ketenpartners op dit moment.

Om deze reden is er besloten dat er 1 basisteam komt die qua inzet hetzelfde is voor alle scholen, per eiland zal de bemensing als het gaat om de ketenpartners hetzelfde zijn. Ongeveer 6 keer per jaar komt het basisteam bij elkaar met als uitgangspunt ‘school als werkplaats’ waardoor de leden van het basisteam meer onderdeel van de school zullen worden.

Vanuit de visitaties zijn er verschillende profielen gecreëerd, in het overleg met gemeente en bestuurders is besloten wie welke rol in kan vullen. Het basisteam komt er dan als volgt uit te zien: Ib, directie, generalist (orthopedagoog), gezinsbegeleider (SMW) en verpleegkundige (JGZ).  De leden van het basisteam kunnen op de alle drie de niveaus van ondersteuning functioneren: basisondersteuning/lifestyle, interventie en curatie. Op het interventieniveau zal voor elke school een jeugdhulpmedewerker beschikbaar zijn. Voor nu zal deze rol worden ingevuld door Sterk in de Klas.

Vanwege ontevredenheid over de bereikbaarheid en hoeveelheid gidsen, heeft de gemeente besloten om 1 a 2 gidsen per eiland te positioneren volgend schooljaar. Dit zal ervoor zorgen dat zij beter bereikbaar zullen zijn voor scholen.

Er is besloten dat er volgend jaar een startmoment zal zijn voor alle leden van het basisteam en een verder implementatietraject zal worden vormgegeven.

SOP proces

Leoni Ax (KeizersVisser) heeft het Proces SOP toegelicht en een analyse op gemeenteniveau van Dronten gegeven.

Presentatie SOP – Netwerkbijeenkomst Dronten 11 april

Interprofessioneel samenwerken analyse SOP op wijkniveau en buurtmonitor GGD

Opdracht in de wijken:

 1. Welke signalen/thema’s/problematieken spelen een rol in jullie wijk?
 2. Bekijk de analyse van de SOP’s binnen je wijk met elkaar. Herkennen jullie de verschillen/overeenkomsten vanuit de wijk?
 3. Is er een dekkend aanbod in jullie wijk? Wat gaat er goed en wat mist er?
 4. Waar kan je de samenwerking met elkaar (zowel tussen de scholen als met de ketenpartners) aangaan? Dit kan juist door elkaars expertise te benutten waar het gaat om verschillen of samen naar oplossingen te zoeken als het gaat om gezamenlijke behoeften.

Presenteer je wijk in 3 minuten: ‘Wat gaat er vandaag veranderen in je samenwerking’

Gesprek op scholen eiland Biddinghuizen:

Wat hebben we nodig ter ondersteuning van de basisondersteuning :

Behoefte aan juiste overdracht voor 3 jarigen. Consultatie bureau, VVE programma uitbreiden.

Veranderende populatie vraagt vroege ondersteuning vanuit POH/huisartsen

JeugdGZ.

Goede ervaring met SIDK!

Tolktelefoon inzetten, erg prijzig voor de scholen, gemeente mag hier extra op inzetten door financieel tegemoetkomen.

Schoolmaatschappelijk werk opschalen, verminderd sociaal welbevinden , multi problematiek, opvoedkundige begeleiding , coördinator nodig om helikopter view te houden , weging vanuit Gemeente inzichtelijk maken , vertaalslag maken naar school. Extra ondersteuning nodig vanuit de Gemeente, gericht op Poolse doelgroep.

Nu al arrangement aangevraagd voor NT2 project op scholeneiland

Extra handen in de klas, vooral bij de kleutergroepen.

Gesprek op scholen eiland Dronten Midden

Vragenlijst evaluatie SOP

Aan het eind van de Netwerkbijeenkomst hebben de scholen een vragenlijst evaluatie ingevuld.

Scholen, die niet aanwezig zijn kunnen alsnog de vragenlijst invullen en toesturen naar Leoni Ax  (l.ax@keizersvisser.nl)

Evaluatiebijeenkomst:

Donderdag 16 mei 13:30-15:00

Kantoor SWV Lelystad/Dronten

graag aanmelden bij de begeleiders voor deze bijeenkomst

Evaluatie Netwerkbijeenkomst 11-04-2019

 • Uw gegevens