Netwerkbijeenkomst Lelystad 20 november 2018


Datum:

Samenwerking in de wijk versterken op basis van kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften

Prezi Netwerkbijeenkomst Lelystad 20-11-2018

Na de opening en welkom was er gelegenheid voor uitwisseling van foto’s waar scholen TROTS op zijn.

Leoni Ax en Klasien Rijpkema (Covalente) hebben uitleg gegeven over het proces van het updaten van het SOP en de vragenlijst die de scholen op 21 november 2018 ontvangen.

 

Presentatie SOP netwerkbijeenkomst nov 2018

Maureen van den Bos en Astrid Ruijtenberg (leden van de “denktank”) hebben toelichting gegeven over het proces en de ervaring van de vragenlijst en de testfase.

Laura Stroo heeft namens het OT heeft het thema “Samenwerking in de wijk” gepresenteerd. Er werd per wijk nagedacht over passende oplossingen in de wijk en wijkafspraken hierover te maken.

         

Het project als zijnde ‘OT nieuwe stijl’ loopt dit jaar af als project. De afgelopen jaren is er aan randvoorwaarden gewerkt zoals leidende principes, samenwerkingsafspraken en wederzijdse verwachtingen. Het gaat nu om gewoon goed met elkaar samenwerken én dit afstemmen op de situatie van de school (je kwaliteiten, ambities, ondersteuningsbehoeften, voldoende leerkrachten voor de klas, etc.) en de situatie van de wijk (leerling- en ouderpopulatie, voorzieningen). Het is dus ook voor de OT leden belangrijk om te weten wat er in de school (en de wijk) speelt en zij kunnen de school ook weer van info over de wijk voorzien. Het SOP is een mooi middel om je school in beeld te brengen om zo ook de samenwerking met het OT en overige ketenpartners te versterken. Alleen dan kan het OT ook echt helpen de basis te versterken en wordt het niet alleen ingezet op individuele casuïstiek. 

In de wijken hebben we het thema ‘jonge risico leerlingen’ verkend. Punten die opvielen bij de gesprekken: veel scholen willen hun aanname beleid eens met elkaar afstemmen, er is al wel contact tussen IB’ers, maar kan dat wellicht structureler? Een aantal heeft een nieuwe datum met elkaar geprikt om verder te praten. En er zijn een aantal vragen opgesteld aan voorschoolse voorzieningen in de wijk. Dank voor jullie betrokken meedoen! Heel veel succes met het verder uitwerken van de samenwerking! 

Annemarie Dam, Preventiemakelaar Jeugd en Gezin

De preventiemakelaar heeft als doel samenhang te creëren in het aanbod van preventieactiviteiten voor kinderen, jeugd en gezinnen. En dit aanbod onder de aandacht te brengen bij ouders, jeugd en professionals. De preventiemakelaar is een samenwerking van Jeugd en Gezinsteam, GGD Flevoland en Welzijn Lelystad. Zij presenteren het huidige aanbod voor het primair onderwijs en willen graag de leemtes in het aanbod zichtbaar maken en behoeftes inventariseren.

2018-11-20 Presentatie Preventiemakelaar

Mededelingen

Aanvragen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en Digidoor

De werkgroep Dyslexie-Onderwijs, bestaande uit IB’ers en taalleescoördinatoren uit alle schoolbesturen en twee medewerkers van het SWV, spreekt 4 keer per jaar over mogelijkheden ter verbetering van het traject EED en het onderwijs aan kinderen met taal/leesproblemen. Dit heeft o.a. geleid tot een verbetering in de routing en tot indiening van een projectvoorstel in het kader van de LEA-middelen bij de gemeente Lelystad. Digidoor is aangepast. De negen gecontracteerde zorgaanbieders kunnen zelf het dossier uit Digidoor halen nadat de dyslexiespecialist het dossier positief heeft beoordeeld. Op 6 december gaan de werkgroepleden en de zorgaanbieders met elkaar in gesprek over dyslexie en dat wat nodig is voor de kinderen met ernstige lees/spellingproblemen. Ook de aangepaste aanvraagformulieren liggen op tafel ter bespreking. Daardoor wordt het allemaal nog efficiënter. Houdt dus na 6 december de nieuwsbrief Dyslexie in de gaten!

 Advisering in het kader van de regeling leerlingvervoer Lelystad

De gemeente Lelystad heeft het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gevraagd om haar te adviseren bij de aanvragen in het kader van de regeling leerlingvervoer als het gaat om fulltime hoogbegaafdenonderwijs. Ouders die een beroep willen doen op deze regeling hebben een advies van het SWV nodig. Het aanvraagformulier hiervoor is te vinden op de website van het SWV. Op basis van de aangeleverde documentatie, het samenhangend dekkend aanbod in de gemeente en de ambitie om thuisnabij onderwijs te realiseren wordt afgewogen of plaatsing op een voorziening buiten Lelystad noodzakelijk is.

Het Afwegingskader en de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt per 1 januari verbeterd en aangescherpt, zo ook het toezicht. Er zijn o.a. twee separate beslissingen ingevoegd:

  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  2. Is hulpverlenen mogelijk?

Hieronder vindt u een link naar het Afwegingskader voor het onderwijs en een link naar een informatiesheet waarop staat hoe uw organisatie zich kan voorbereiden op de verbeterde Meldcode.

afwegingskader onderwijs

Informatiesheet verbeterde Meldcode – Wat betekent het voor organisaties

Routing Asterisk en Herman Bekiusschool

Zowel bij de reguliere scholen als bij de Herman Bekiusschool heerst al enige tijd onvrede over de routing voor kinderen die naast hun behandeltraject bij Asterisk (psychiatrische dagbehandeling bij GGZ Centraal) tijdelijk naar de Herman Bekiusschool gaan. De school van herkomst blijft altijd betrokken, het gaat immers om tijdelijke plaatsing. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de school van herkomst en de Herman Bekiusschool bij de start een plan van aanpak maken over de inhoud en het proces. De besturen hebben hierover met elkaar gesproken en een opdracht verstrekt aan Eduvier. Op dit moment wordt er gewerkt aan een duidelijke routing met heldere afspraken. Het Samenwerkingsverband denkt en kijkt mee. Als dit document klaar is wordt het op de website geplaatst. Op de volgende IB-bijeenkomst zal het waar nodig worden toegelicht.

Extra Ondersteuning de Huif

 projectleider Gjalt Veeninga, namens het SWV

Routing EO de Huif Lelystad

Evaluatie Netwerkbijeenkomst 20-11-2018

  • Uw gegevens