Stadsdeelbijeenkomsten ZO-ZW en NO-NW 11 april 2017


Datum:

Vandaag 11-04-2017 zijn de stadsdeelbijeenkomsten ZO-ZW (vanmorgen) en NO-NW gehouden (vanmiddag).

2 voorbeelden van goodpractice:

Good practice n.a.v. vorige stadsdeelbijeenkomst Passend opvang door Desiree  Kornelis (lid projectgroep passende opvang),  Charissa de Jong (GO!) en José Klink (IKC de Warande)

    

Good practice mede mogelijk door School in Verbinding en Jeugdsport/cultuurfonds: José Klink  en moeder Gwendolyn van IKC de Warande vertellen over de “pilot: op weg naar een dagarrangement” voor alle kinderen, zie verder http://www.nsa-kindcentrumwarande.nl

Miranda Valkhof (CJG) heeft de uitkomsten enquête onderwerpen symposia stadsdelen gepresenteerd

Kaart Lelystad

Marieke Roozenboom gedragsdeskundige JGT, Linda Scholten teamcoach JGT en Maaike Luttik, beleidsmedewerker SWV hebben de resultaten inzet Sterk in de Klas en de aanmeldprocedure Sterk in de Klas gepresenteerd, zie hieronder

Presentatie Sterk in de Klas Onderwijsveld

sterk in de klas

Maaike Luttik, beleidsmedewerker SWV  heeft de presentaties over de monitoring en SOP (schoolondersteuningsprofiel) verzorgd


Monitoring
Hoeveel TLV’s zijn er afgegeven afgelopen jaar? Hoeveel extra ondersteuning is er ingezet? Hoe staat het met de strippen? Deze presentatie geeft antwoord op deze vragen. Via de monitoring houdt het samenwerkingsverband al deze dingen bij. Om te kijken of we in de pas lopen met de verevening, om te kijken of onze dienstverlening op orde is. En om in de gaten te houden of scholen ondersteuning nodig hebben op bepaalde gebieden.

monitoring-2016

Schoolondersteuningsprofielen
Elke vier jaar moeten alle scholen van het samenwerkingsverband hun schoolondersteuningsprofielen bijwerken. Dit jaar moet dit dan ook weer gebeuren. Via een SOP geeft een school aan waar deze zich in specialiseert.  Een schoolondersteuningsprofiel geeft ouders meer inzicht in de vraag of de school geschikt is voor hun kind. Al deze schoolondersteuninigsprofielen tezamen zouden antwoord moeten geven op de vraag of er binnen het samenwerkingsverband sprake is van een dekkend aanbod van de basisvoorzieningen. In het kort wordt in deze presentatie aangegeven hoe we dit jaar de SOP’s willen actualiseren. Testscholen voor het SOP zijn: Albatros, Driesprong, Fontein, Toermalijn, Windroos.

sop-2017 (1)

Na de pauze hebben Nina Mast (Zien in de Klas) en Elke van Huffelen (GGD) de presentatie verzorgd over OT nieuwe stijl, wat zijn de leidende principes van het OT en de 3 rollen van het JGT (aannemer, coach en regisseur)

   

   

Presentatie Leidende principes Stadsdeelbijeenkomst 11 april

Stadsdeelbijeenkomsten 11 april

Praatkaartjestadsdeelbijeenkomst04-04-2017

Casusstadsdeelbijeenkomst04-04-2017

Pilot  “Lelystad Hoogbegaafd”    

’s Morgens heeft Erwin Dekker, kwartiermaker, verteld over deze pilot. 

ED110417LHB

Dyslexie    

Ellen Gommer, specialist/begeleider Passend Onderwijs Lelystad Dronten 

Ontwikkeling dyslexiezorg Dronten en Lelystad.

Na twee jaar van vergoede dyslexiezorg via jeugdhulp van de gemeenten is het goed om de gekozen werkwijze te evalueren. Hoe zit in de gemeente Lelystad met de prevalenties en de effectiviteit van de dyslexiezorg? Ook de landelijke berichtgeving rondom dyslexie en de lokale ontwikkelingen maken een tussenevaluatie van belang.
Het samenwerkingsverband heeft de opdracht gekregen om te kijken hoe de toeleiding zo efficiënt mogelijk kan en er toch gemonitord kan worden op kwantiteit en kwaliteit. Daarnaast willen we graag met jullie de mogelijkheden verkennen van een bovenschools arrangement als preventief aanbod voor de risicoleerlingen.

Dyslexie Lelystad

Aan het eind van de bijeenkomst volgden nog de volgende mededelingen:

Onderinstroom
Vanuit het uitgangspunt dat kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs zouden moeten kunnen krijgen, hebben ouders de mogelijkheid om voor een school te kiezen. Dit geldt voor alle kinderen en dus ook voor kinderen uit de (speciale) voorschoolse voorzieningen. Om goed te kunnen beoordelen of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, is het zorgvuldig ophalen van informatie bij ouders en voorschoolse voorziening expliciet opgenomen in de routing van zorgplicht. Bij twijfel kan de begeleider passend onderwijs worden geraadpleegd. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen TLV-aanvragen door het onderwijs gedaan worden en niet langer door de voorschoolse voorzieningen.

Extra ondersteuning nieuwkomers

Vanaf 2017 is er budget en ruimte vrijgemaakt om deze dienstverlening vanuit het SWV te organiseren. Voor nieuwkomers zijn er drie sporen uitgedacht, nl. leveren van extra ondersteuning op basis van de hulpvraag van de school, in kaart brengen van omvang en behoefte en tot slot ontwikkeling geënt op een taalcentrum waarbij we uitgaan van de twee bestaande voorzieningen in Dronten (de Vlieger) en de taalklas in Lelystad.

Jaarplanning 2017-2018

Hierbij de jaarplanning van schooljaar 2017-2018 voor de

  • Stadsdeelbijeenkomsten overleggen
  • IB netwerken
  • netwerkbijeenkomensten en de facultatieve bijeenkomsten

Jaarplanning 2017-2018 voor stadsdeel en ib dir overleg

Na afloop was er ruimte voor ontmoeting en netwerken

  

Evaluatie stadsdeelbijeenkomst 11 april 2017

  • Uw gegevens