Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 15 november 2022


Datum:

Thema: Basis versterken en interprofessioneel samenwerken.

Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 15 november 2022 hebben we samen met onze netwerkpartners gekeken wat ervoor nodig is om de basis te versterken en nog intensiever met elkaar interprofessioneel samen te werken. In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samen. Dit gaat een stap verder dan multidisciplinair samenwerken, omdat vanuit verschillende vakgebieden een diversiteit aan kennis, ervaring en perspectieven wordt gecombineerd tot innovatieve oplossingen. 

Basis versterken en interprofessioneel samenwerken door Marga van Amerongen-Romeijn

Een goed ingerichte school fungeert als werkplaats, waarbinnen OT, intern begeleider en directeur interprofessioneel samenwerken en waar de opvoed-, opgroei- en onderwijsvraagstukken van de leerling centraal staan. Er kan vlot op- en af geschaald worden, waarbij er korte lijnen zijn met de kern- en ketenpartners.

Om interprofessioneel samen te werken heb je T-shaped professionals nodig, deze professionals hebben skills, specialistische kennis van hun deelterrein en brede vaardigheden. Zij kunnen organiseren, begrijpen, beïnvloeden, goed communiceren en zijn creatief.

LWOE door Sandrine Bertrand 

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. 

https://www.lwoe.nl/: Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 15 november 2022

OPP door Elisabeth Rienstra 

Er werd samen met collega’s gekeken naar verschillende OPP’s en er werd ervaring gedeeld en inspiratie opgedaan voor het schrijven en gebruiken van het OPP.  

MAS-methode leerplichtambtenaren Lelystad door Diana Hoets- de Swart en Ralph van Tuil

Methodische Aanpak Schoolverzuim, een gezamenlijk plan voor ieder kind. 

Bibliotheek door Sirin Genc en Gea van den Broek 

Een gezinsaanpak die zich richt op zowel ouder als kind kan helpen om de taalachterstanden van kinderen te verminderen. De bibliotheek heeft veel in huis om op het vlak van de gezinsaanpak een sterke en essentiële rol te pakken. Dit vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van partners uit verschillende domeinen. Er was ruimte voor ontmoeting, uitwisseling van (bestaande) goede initiatieven en een brainstorm over de toekomst van ‘Lelystad Leest’. 

https://www.flevomeerbibliotheek.nl/: Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 15 november 2022

LISA door Annemarie Dam, Rianne Weijers, Judith Piek en Mariska Deerenberg

Vastgelopen casus, niet meewerkende ouders of een training- ouderavond; wij kunnen je verder helpen! Medewerkers van Lisa gingen met aanwezigen in gesprek om tezamen te kijken hoe interprofessioneel nog beter samengewerkt kan worden.  

https://lisalelystad.nl/: Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 15 november 2022

GO! door Lijgien Bos 

Een van onze uitgangspunten in ons pedagogisch beleid is dat we samen werken met ketenpartners. Dat doen we omdat het kind en zijn ontwikkeling centraal staan. Als we positief bij willen dragen aan de ontwikkeling van kinderen hebben we daarmee vanzelfsprekend met meerdere partijen te maken. Onderwijs is belangrijke partner, maar ook Icare, JGZ. We vertellen graag meer over de manier waarop we samen werken met als mooie uitwerking onze nieuw gestarte peuterplusgroep. 

https://www.go-kinderopvang.nl/: Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 15 november 2022

PGA (kon helaas niet aanwezig zijn bij de netwerkbijeenkomst)

De persoonsgerichte aanpak is een multidisciplinair overleg waarin met verschillende partijen en betrokken ouder(s)/jeugdige een plan van aanpak gemaakt wordt om recidive te voorkomen. De gemeente Lelystad heeft ervoor gekozen om de PGA meer op het preventieve veld in te zetten, zodat er sneller en beter zicht komt op wat er nodig is voor alle partijen. Door korte lijnen is er snel contact en kunnen we snel schakelen. In de PGA werken we samen met o.a. leerplicht, politie, onderwijs en reclassering.

https://www.lelystad.nl/pga: Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 15 november 2022